Måndagen den 20 juni 2011

Föredragningslista 2010/11:119

2010/11:119

Måndagen den 20 juni 2011

Kl.

13.30

Bordläggningsplenum

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollen från sammanträdena måndagen den 13 och tisdagen den 14 juni

    

Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen

2                                     

RiR 2011:22 Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten – hur har det blivit och vad har det kostat?

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

3                                     

2010/11:40 Torsdagen den 16 juni

NU

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

4                                     

KOM(2011) 289 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av anonyma verk

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 september

NU

5                                     

KOM(2011) 315 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/105/EG och 2009/23/EG

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 september

NU

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Trafikutskottets betänkande

6                                     

2010/11:TU27 Lag om flygplatsavgifter

Näringsutskottets betänkande

7                                     

2010/11:NU26 Säkerheten i svenska kärnkraftsreaktorer

3 res. (S,MP,V)

Finansutskottets betänkande

8                                     

2010/11:FiU36 Förlängd tillgänglighetsperiod för krediten till Island

Utbildningsutskottets betänkande

9                                     

2010/11:UbU18 Ökad flexibilitet och förbättrad återbetalning inom studiestödssystemet

2 res. (MP,SD)

Finansutskottets betänkanden

10                                 

2010/11:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 2008–2010

1 res. (V)

11                                 

2010/11:FiU34 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2010

2 res. (S,SD,V)

12                                 

2010/11:FiU38 Investeringsfondsfrågor

13                                 

2010/11:FiU42 Ramverk för finanspolitiken

2 res. (SD,V)

Kulturutskottets utlåtande

14                                 

2010/11:KrU11 Grönbok om onlinespel på den inre marknaden

Försvarsutskottets betänkande

15                                 

2010/11:FöU7 Avgift enligt Studsvikslagen

Skatteutskottets betänkande

16                                 

2010/11:SkU35 Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna

1 res. (V)

Justitieutskottets betänkande

17                                 

2010/11:JuU28 Anmälningsplikt vid idrottsarrangemang

2 res. (M,FP,C,SD,KD)

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.