Måndagen den 21 juni 2010

Föredragningslista 2009/10:141

2009/10:141

Måndagen den 21 juni 2010

Kl.

11.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollen från sammanträdena måndagen den 14 och tisdagen den 15 juni

    

Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Tisdagen den 22 juni

2                                     

Kammaren gör inget uppehåll för gruppmöten kl. 16.00 - 18.00

    

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

3                                     

2009/10:233 Egenmakt mot utanförskap – redovisning av regeringens strategi för integration

AU

    

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

4                                     

2009/10:41 Fredagen den 4 juni

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

5                                     

2009/10:MJU25 Svenska miljömål

10 res. (s,v,mp)

6                                     

2009/10:MJU29 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Trafikutskottets betänkanden och utlåtande

7                                     

2009/10:TU19 Ny postlag m.m.

5 res. (s,v,mp)

8                                     

2009/10:TU21 Ny kollektivtrafiklag m.m.

9 res. (s,v,mp)

9                                     

2009/10:TU25 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

10                                 

2009/10:TU26 Framtidens strategi för de transeuropeiska transportnäten

Försvarsutskottets betänkande

11                                 

2009/10:FöU6 Ny lag om brandfarliga och explosiva varor

Utrikesutskottets betänkande

12                                 

2009/10:UU19 Nordiskt samarbete

Näringsutskottets betänkanden

13                                 

2009/10:NU20 Auktorisation och tystnadsplikt för patentombud

14                                 

2009/10:NU22 Förändrat uppdrag för Sveaskog AB

2 res. (s,v,mp)

15                                 

2009/10:NU27 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Justitieutskottets utlåtande

16                                 

2009/10:JuU31 Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet

3 res. (s,v,mp)

Utbildningsutskottets betänkande

17                                 

2009/10:UbU24 Riksrevisionens styrelses redogörelse om klassificering av kurser vid universitet och högskolor

Civilutskottets betänkanden

18                                 

2009/10:CU30 Uppskov med behandlingen av ärenden

19                                 

2009/10:CU31 Ändring i lagen om alkoholutandningsprov

    

Ärende för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Näringsutskottets betänkande

20                                 

2009/10:NU25 Företagsutveckling – statliga insatser för finansiering och rådgivning

1 res. (s,v,mp)

    

Ärenden för debatt och avgörande

Civilutskottets betänkande

21                                 

2009/10:CU21 Ersättning vid expropriation

1 res. (s,v,mp)

Justitieutskottets betänkande

22                                 

2009/10:JuU27 Mark- och miljödomstolar

4 res. (mp)

Civilutskottets betänkanden

Gemensam debatt 2009/10:CU25 och 2009/10:CU26

23                                 

2009/10:CU19 Obehöriga transaktioner med betalningsinstrument

24                                 

2009/10:CU25 En enklare plan- och bygglag

1 res. (s,v,mp)

25                                 

2009/10:CU26 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående buller i plan- och byggprocessen

1 res. (s,v,mp)

26                                 

2009/10:CU28 En frivillig revision

Skatteutskottets betänkande

27                                 

2009/10:SkU48 Vissa fastighets- och stämpelskattefrågor

Utbildningsutskottets betänkande

28                                 

2009/10:UbU21 Ny skollag

58 res. (s,v,mp)

Finansutskottets betänkanden

29                                 

2009/10:FiU30 Betaltjänster

30                                 

2009/10:FiU31 Kreditvärderingsinstitut

1 res. (v)

Civilutskottets betänkande (forts.)

31                                 

2009/10:CU24 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler

6 res. (s,v,mp)

Utrikesutskottets betänkanden

32                                 

2009/10:UU12 Strategisk exportkontroll 2009 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

2 res. (s,v,mp)

33                                 

2009/10:UU25 Kontroll av produkter med dubbla användningsområden

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

34                                 

2009/10:AU15 Uppskov med behandlingen av ärenden

Socialförsäkringsutskottets betänkande

35                                 

2009/10:SfU20 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.