Måndagen den 22 november 2010

Föredragningslista 2010/11:18

2010/11:18

Måndagen den 22 november 2010

Kl.

13.30

Bordläggningsplenum

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet tisdagen den 16 november

    

Anmälan om kompletteringsval

2                                     

Anna-Lena Sörenson (S) som suppleant i konstitutionsutskottet fr.o.m. den 23 november

    

Meddelande om frågestund kl. 14.00

Torsdagen den 25 november

3                                     

Följande statsråd kommer att delta:

Utrikesminister Carl Bildt (M)

Statsrådet Maria Larsson (KD)

Miljöminister Andreas Carlgren (C)

Försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

    

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4                                     

2010/11:65 av Hans Linde (V)

Våld och övergrepp i Irak

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Framställning

5                                     

2010/11:RS1 Jämkning av inkomstgaranti

KU

Motion

med anledning av prop. 2010/11:45 Förbättrat skydd mot stalkning

6                                     

2010/11:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. (S, V, MP)

JuU

EU-dokument

7                                     

KOM(2010)624 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av en utvärderingsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 12 januari

JuU

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

8                                     

2010/11:FPM25 Ändring av landsbygdsförordningen 1698/2005 KOM(2010)537

MJU

9                                     

2010/11:FPM26 Grönbok om revisorer och revision KOM (2010)561

CU

     

    

                                   ______________________________