Måndagen den 24 juni 2013

Föredragningslista 2012/13:127

2012/13:127

Måndagen den 24 juni 2013

Kl.

11.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

     

     

Justering av protokoll

1                                     

Protokollen från sammanträdena fredagen den 14 och måndagen den 17 juni

         

Ansökan om fortsatt ledighet

2                                     

Walburga Habsburg Douglas (M) t.o.m. den 28 juni
Ersättare Nils Brown (M)

    

Anmälan om kompletteringsval

3                                     

Nils Brown (M) som suppleant i EU-nämnden t.o.m. den 28 juni under Walburga Habsburg Douglas (M) fortsatta ledighet

         

Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Onsdagen den 26 juni

4                                     

Arbetsplenum och beslut efter debattens slut tillkommer kl. 9.00. Därefter följer interpellationssvar

    

Meddelande om aktuell debatt om den ökande ojämlikheten

5                                     

Torsdagen den 22 augusti kl. 12.00

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

6                                     

2012/13:27 Onsdagen den 19 juni

KrU

         

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

7                                     

2012/13:40 Onsdagen den 5 juni

         

    

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

8                                     

2012/13:489 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

En ny digital era i Sverige

         

Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen

Ansvarigt utskott

9                                     

RiR 2013:10 På väg ut i världen - statens främjandeinsatser för export

NU

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

10                                 

2012/13:164 Bildning och tillgänglighet – radio och tv i allmännhetens tjänst 2014–2019

KrU

11                                 

2012/13:180 Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner. Motionstiden utgår den 25 september

JuU

Skrivelse

12                                 

2012/13:140 2013 års redogörelse för företag med statligt ägande

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse. Motionstiden utgår den 25 september

NU

EU-dokument

13                                 

KOM(2013) 410 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetning)

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september

TU

14                                 

KOM(2013) 430 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 13 september

AU

    

Svar på interpellationer

Justitieminister Beatrice Ask (M)

15                                 

2012/13:465 av Lars Johansson (S)

Utredningsgaranti

16                                 

2012/13:491 av Gunvor G Ericson (MP)

Rehabilitering inom kriminalvården

          

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.