Måndagen den 6 december 2010

Föredragningslista 2010/11:28

2010/11:28

Måndagen den 6 december 2010

Kl.

13.30

Bordläggningsplenum

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollen från sammanträdena måndagen den 29 och tisdagen den 30 november

    

2                                     

Meddelande om statsministerns frågestund

Torsdagen den 9 december kl. 14.00-14.45

    

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3                                     

2010/11:114 av Jens Holm (V)

Regeringens köp av utsläppskrediter

    

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

4                                     

KOM(2010)708 Förslag till rådets beslut om ändring av beslut (2008/203/EG) av den 28 februari 2008 om genomförande av förordning (EG) nr 168/2007 vad gäller antagande av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för 2007–2012

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 januari 2011

JuU

     

    

                                   ______________________________