Onsdag den 1 december 2021

Kammarens föredragningslistor 2021/22:38

Föredragningslista

2021/22:38

Onsdagen den 1 december 2021

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 10 november

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

2

Ibrahim Baylan (S) fr.o.m. den 30 november
Därmed upphörde Solange Olame Bayibsas (S) uppdrag som ersättare

 

3

Per Bolund (MP) fr.o.m. den 30 november
Därmed upphörde Pernilla Stålhammars (MP) uppdrag som ersättare

 

4

Janine Alm Ericson (MP) fr.o.m. den 30 november
Därmed upphörde Nicklas Attefjords (MP) uppdrag som ersättare

 

5

Maria Ferm (MP) fr.o.m. den 30 november
Därmed upphörde Mats Berglunds (MP) uppdrag som ersättare

 

6

David Josefsson (M) fr.o.m. idag
Därmed upphör Åsa Hartzells (M) uppdrag som ersättare

 

 

Anmälan om ersättare för statsråd

 

7

Elsemarie Bjellqvist (S) som ersättare för statsrådet Annika Strandhäll (S) fr.o.m. den 30 november tills vidare

 

8

Anders Frimert (S) som ersättare för statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S) fr.o.m. den 30 november tills vidare

 

9

Hannah Bergstedt (S) som ersättare för statsrådet Ida Karkiainen (S) fr.o.m. den 30 november tills vidare

 

 

Anmälan om ersättare

 

10

Abraham Halef (S) som ersättare fr.o.m. den 30 november 2021 t.o.m. den 6 februari 2022 under Alexandra Völkers (S) ledighet

 

11

Marie Granlund (S) som ersättare fr.o.m. den 1 december 2021 t.o.m. den 16 januari 2022 under Hillevi Larssons (S) ledighet

 

12

Paula Örn (S) som ersättare fr.o.m. den 2 december t.o.m. den 17 december under Aylin Fazelians (S) ledighet

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

13

Janine Alm Ericson (MP) som suppleant i socialförsäkringsutskottet, socialutskottet och kulturutskottet 

 

14

Maria Ferm (MP) som suppleant i socialförsäkringsutskottet, socialutskottet och kulturutskottet

 

15

Paula Örn (S) som suppleant i utbildningsutskottet fr.o.m. den 2 december t.o.m. den 17 december under Aylin Fazelians (S) ledighet

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

16

2021/22:65 En ytterligare förlängning av anståndstiden för att möjliggöra avbetalning av tillfälliga anstånd

SkU

 

Motioner

 

 

med anledning av skr. 2021/22:43 Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel

 

17

2021/22:4321 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

18

2021/22:4324 av Pia Steensland m.fl. (KD)

SoU

19

2021/22:4325 av Barbro Westerholm m.fl. (L)

SoU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Kulturutskottets betänkande

 

20

Bet. 2021/22:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

5 res. (S, SD, L, MP)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

21

Bet. 2021/22:UbU6 Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters FoU-verksamhet

1 res. (M, KD, L)

 

Näringsutskottets betänkande

 

22

Bet. 2021/22:NU10 Stöd till drivmedelsstationer på landsbygderna

4 res. (S, SD, C, V, MP)

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterat

 

 

Socialutskottets betänkande

 

23

Bet. 2021/22:SoU6 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

17 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

24

Bet. 2021/22:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

 

 

Skatteutskottets betänkanden

 

25

Bet. 2021/22:SkU5 Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

2 res. (L)

26

Bet. 2021/22:SkU6 Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar

 

27

Bet. 2021/22:SkU8 Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin

 

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

28

Bet. 2021/22:UbU4 Överlåtelse av förvaltningsuppgift till Internationella sjöfartsorganisationen att genom Världssjöfartsuniversitetet utfärda examina

1 res. (V)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

29

Bet. 2021/22:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

3 res. (C, V, L)

 

Finansutskottets betänkande

 

30

Bet. 2021/22:FiU15 Lagstiftningsåtgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

2 res. (SD, C)

 

Civilutskottets betänkande

 

31

Bet. 2021/22:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2 res. (V, L)

 

Trafikutskottets betänkande

 

32

Bet. 2021/22:TU4 Det nationella basutbudet av flygplatser

1 res. (S, V, MP)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.