Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Onsdag den 10 februari 2021

Föredragningslista 2020/21:79

Föredragningslista

2020/21:79

Onsdagen den 10 februari 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den20 januari

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2020/21:379 av Larry Söder (KD)
Länsstyrelsernas hantering av bygglovsprocesser

3

2020/21:396 av Hannes Hervieu (C)
Företagens tilltro till rättsstaten

4

2020/21:400 av Jon Thorbjörnson (V)
Adoptioner från Chile

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

5

2020/21:87 Godkännande av rådets beslut om systemet för EU:s egna medel för perioden 2021 och framåt

FiU

EU-dokument

6

COM(2021) 36 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förlängning av giltighetsperioden för gemenskapens växtförädlarrätt för arterna sparris och artgrupperna blomsterlökar, vedartade små bärbuskar och prydnadsbuskar
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 april 2021

MJU

7

COM(2020) 829 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om kritiska entiteters motståndskraft
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 april 2021

FöU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Civilutskottets betänkanden

8

Bet. 2020/21:CU15 Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning

3 res. (SD, L)

9

Bet. 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m.

30 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

10

Bet. 2020/21:CU8 Associationsrätt

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

Försvarsutskottets betänkande

11

Bet. 2020/21:FöU8 Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal

11 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Utbildningsutskottets betänkande

12

Bet. 2020/21:UbU7 Förskolan

11 res. (M, SD, V, KD, L)

Ärende för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterat

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

13

Bet. 2020/21:AU7 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning

1 res. (SD)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialutskottets betänkande

14

Bet. 2020/21:SoU19 Frågor om placerade barn och unga

15 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Konstitutionsutskottets betänkanden

15

Bet. 2020/21:KU15 Allmänna helgdagar m.m.

16

Bet. 2020/21:KU18 Trossamfund och begravningsfrågor

Finansutskottets betänkanden

17

Bet. 2020/21:FiU16 Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

1 res. (SD, L)

18

Bet. 2020/21:FiU19 Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet

2 res. (M, SD, KD)

Näringsutskottets betänkande

19

Bet. 2020/21:NU9 Undersökningstillstånd

Socialutskottets betänkanden

20

Bet. 2020/21:SoU8 Apoteks- och läkemedelsfrågor

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

21

Bet. 2020/21:SoU15 Folkhälsofrågor

20 res. (M, SD, C, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.