Onsdag den 10 mars 2021

Föredragningslista 2020/21:91

Föredragningslista

2020/21:91

Onsdagen den 10 mars 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

Rebecka Le Moine (MP) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

Anmälan om kompletteringsval

2

Rebecka Le Moine (MP) som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation

3

Rasmus Ling (MP) som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

4

2020/21:104 Mer ändamålsenliga sammansättningsregler för mark- och miljödomstolarna

JuU

5

2020/21:107 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

SoU

Redogörelse

6

2020/21:RR2 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Sveriges riksbanks årsredovisning 2020

FiU

Ärende för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterat

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

7

Bet. 2020/21:MJU8 Fiskeripolitik

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande

8

Bet. 2020/21:FiU39 Uppskjuten tillämpning av kravet att upprätta redovisning i Esef-format

Konstitutionsutskottets betänkanden

9

Bet. 2020/21:KU19 Offentlighet, sekretess och integritet

5 res. (M, SD, C, L)

10

Bet. 2020/21:KU22 Offentlig förvaltning

13 res. (M, SD, C, KD, L)

11

Bet. 2020/21:KU25 Minoritetsfrågor

3 res. (C, V)

Kulturutskottets betänkande

12

Bet. 2020/21:KrU5 Det civila samhället, inklusive trossamfund

6 res. (M, SD, C, KD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

13

Bet. 2020/21:MJU10 Djurskydd

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.