Onsdag den 11 maj 2022

Föredragningslista 2021/22:111

Föredragningslista

2021/22:111

Onsdagen den 11 maj 2022

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 20 april

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

2

2021/22:240 BNP-indexering av skatterna på kemikalier i viss elektronik och avfallsförbränning

SkU

Motioner

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

3

2021/22:4707 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

FiU

4

2021/22:4714 av Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedt (båda SD)

FiU

5

2021/22:4716 av Ebba Busch m.fl. (KD)

FiU

6

2021/22:4720 av Annie Lööf m.fl. (C)

FiU

7

2021/22:4723 av Per Bolund m.fl. (MP)

FiU

8

2021/22:4725 av Johan Pehrson m.fl. (L)

FiU

9

2021/22:4727 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

FiU

med anledning av prop. 2021/22:207 Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog

10

2021/22:4648 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

MJU

11

2021/22:4662 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

MJU

12

2021/22:4663 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

med anledning av prop. 2021/22:209 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden

13

2021/22:4695 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

med anledning av prop. 2021/22:214 Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn

14

2021/22:4637 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

SoU

15

2021/22:4638 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)

SoU

16

2021/22:4640 av Margareta Fransson (MP)

SoU

17

2021/22:4641 av Pia Steensland m.fl. (KD)

SoU

18

2021/22:4642 av Sofia Nilsson m.fl. (C)

SoU

19

2021/22:4646 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

SoU

med anledning av prop. 2021/22:233 Nya uppgifter om den tilltalades ålder i straffprocessen

20

2021/22:4710 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

JuU

21

2021/22:4726 av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

JuU

EU-dokument

22

COM(2022) 150 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fluorerade växthusgaser, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av förordning (EU) nr 517/2014
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 1 juli 2022

MJU

23

COM(2022) 177 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk (strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 1 juli 2022

JuU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkande

24

Bet. 2021/22:SfU17 Socialförsäkringsfrågor

78 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Kulturutskottets betänkande

25

Bet. 2021/22:KrU8 Idrott och friluftsliv

27 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

26

Bet. 2021/22:MJU24 Naturvård och biologisk mångfald

27 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Trafikutskottets betänkande

27

Bet. 2021/22:TU11 Cykelfrågor

25 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

28

Bet. 2021/22:MJU23 Vattenvård

27 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

29

Bet. 2021/22:SfU18 Ekonomisk familjepolitik

33 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Ärenden för debatt och avgörande

Konstitutionsutskottets betänkanden

30

Bet. 2021/22:KU14 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten

3 res. (S, SD, V, L, MP)

31

Bet. 2021/22:KU17 Riksrevisionens årsredovisning för 2021

32

Bet. 2021/22:KU19 Kompletteringar till regelverket om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter

33

Bet. 2021/22:KU35 Riksdagens arbetsformer

9 res. (SD, C, V, L, MP)

34

Bet. 2021/22:KU37 Bättre villkor för kommersiell radio

3 res. (M, SD)

Socialutskottets betänkande

35

Bet. 2021/22:SoU32 Ändrade övergångsbestämmelser när det gäller medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

36

Bet. 2021/22:AU11 Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

3 res. (SD, V, KD)

37

Bet. 2021/22:AU13 Riksrevisionens rapport om bosättningslagen

4 res. (M, SD, C, KD)

Skatteutskottets betänkanden

38

Bet. 2021/22:SkU24 Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa

39

Bet. 2021/22:SkU25 Ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar

Justitieutskottets betänkanden

40

Bet. 2021/22:JuU26 Våldsbrott och brottsoffer

43 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

41

Bet. 2021/22:JuU19 Riksrevisionens rapport om ersättning till rättsliga biträden i brottmål

3 res. (S, V, KD)

42

Bet. 2021/22:JuU53 Biometri i brottsbekämpningen

1 res. (S, C, V, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.