Onsdag den 11 november 2020

Föredragningslista 2020/21:33

Föredragningslista

2020/21:33

Onsdagen den 11 november 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 21 oktober

2

Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2020/21:112 av Edward Riedl (M)
Exporten av elbilar till Norge

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

4

RiR 2020:20 Rätt insats på rätt plats – polisens arbete i utsatta områden

JuU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

5

2020/21:48 Organdonation

SoU

Redogörelse

6

2020/21:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

KU

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:29 Pausad BNP-indexering för drivmedel

7

2020/21:3756 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

8

2020/21:3760 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

med anledning av prop. 2020/21:38 Förlängning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

9

2020/21:3766 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)

SoU

med anledning av prop. 2020/21:41 Förlängning av de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

10

2020/21:3758 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

CU

med anledning av skr. 2020/21:28 Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen

11

2020/21:3757 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

12

2020/21:3759 av Rickard Nordin och Lars Thomsson (båda C)

FiU

EU-dokument

13

COM(2020) 673 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en miljö med en enda kontaktpunkt för tullen i EU och om ändring av förordning (EU) nr 952/2013
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 25 januari 2021

SkU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Civilutskottets betänkanden

14

Bet. 2020/21:CU2 Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter

3 res. (C, V, KD)

15

Bet. 2020/21:CU3 Ett ändamålsenligt minoritetsskydd i aktiebolag och ekonomiska föreningar

1 res. (C)

Utbildningsutskottets betänkande

16

Bet. 2020/21:UbU5 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

Ärenden för debatt och avgörande

Konstitutionsutskottets betänkanden

17

Bet. 2020/21:KU2 Behandlingen av riksdagens skrivelser

18

Bet. 2020/21:KU6 Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling

1 res. (V)

19

Bet. 2020/21:KU7 Höjd åldersgräns för uttag av ålderspension

20

Bet. 2020/21:KU9 Tystnadsplikt vid utkontraktering av teknisk bearbetning eller lagring av uppgifter

Finansutskottets betänkanden

21

Bet. 2020/21:FiU13 Anpassade tillståndskrav för tjänstepensionskassor

22

Bet. 2020/21:FiU36 Extra ändringsbudget för 2020 – Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper med anledning av coronaviruset
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (SD)

Näringsutskottets betänkanden

23

Bet. 2020/21:NU5 Kapacitetsbrist i elnäten

1 res. (SD)

24

Bet. 2020/21:NU6 Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019

5 res. (SD, V, L)

25

Bet. 2020/21:NU7 Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram

2 res. (M, SD, KD)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

26

Bet. 2020/21:SfU6 Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten

3 res. (S, M, V, KD, MP)

27

Bet. 2020/21:SfU5 Kompletterande bestämmelser till utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och EU i fråga om medborgarnas rättigheter

28

Bet. 2020/21:SfU7 Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen

2 res. (V)

29

Bet. 2020/21:SfU8 Direktåtkomst för Migrationsverket

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.