Onsdag den 12 januari 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:51

Föredragningslista

2021/22:51

Onsdagen den 12 januari 2022

Kl.

09.00

 

Partiledardebatt

______________________________________________________________________________

 

 

1

Partiledardebatt

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2021/22:204 av Ludvig Aspling (SD)
Socialfond för klimatåtgärder

 

3

2021/22:231 av Lars Beckman (M)
Förhöjd fordonsskatt för funktionsnedsatta

 

4

2021/22:233 av Lars Beckman (M)
Reseavdraget

 

5

2021/22:249 av Tobias Andersson (SD)
Säkerhetshot i Sverige

 

6

2021/22:250 av Tobias Andersson (SD)
Nationellt avhopparprogram

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

7

2021/22:71 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

SkU

8

2021/22:78 Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg

UbU

 

Skrivelse

 

9

2021/22:80 Riksrevisionens rapport om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar

TU

 

EU-dokument

 

10

COM(2021) 663 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/36/EU vad gäller tillsynsbefogenheter, sanktioner, filialer från tredjeland och risker avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning samt om ändring av direktiv 2014/59/EU
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 23 mars 2022

FiU

11

COM(2021) 664 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller krav avseende kreditrisk, kreditvärdighetsjusteringsrisk, operativ risk, marknadsrisk och kapitalgolv
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 23 mars 2022

FiU

12

COM(2021) 762 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 mars 2022

AU

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.