Onsdag den 12 juni 2019

Föredragningslista 2018/19:103

Föredragningslista

2018/19:103

Onsdagen den 12 juni 2019

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Partiledardebatt

Anmälan om återkallelse av proposition

Skrivelse

2

2018/19:149 Återkallelse av proposition 2017/18:285 Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
Motionstiden för denna skrivelse utgår den 19 juni

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2019:19 Jämställd sjukfrånvaro – bedöms män och kvinnor likvärdigt i sjukskrivningsprocessen?

SfU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

4

2018/19:126 Ändring i det nordiska skatteavtalet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 18 september

SkU

5

2018/19:136 Ett modernt public service nära publiken – villkor 2020–2025
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 18 september

KrU

6

2018/19:138 Straffet för mord
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 18 september

JuU

7

2018/19:139 Fortsatt giltighet av lagen om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 18 september

JuU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Civilutskottets betänkanden

8

Bet. 2018/19:CU17 Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

7 res. (M, SD, V, KD)

9

Bet. 2018/19:CU18 Fler tillval för hyresgäster

2 res. (M, V, KD)

Finansutskottets betänkande

10

Bet. 2018/19:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2016–2018

Utbildningsutskottets betänkanden

11

Bet. 2018/19:UbU16 Långsiktiga effekter av utökade valmöjligheter till gymnasieskolan

1 res. (M, KD)

12

Bet. 2018/19:UbU17 Frågor om otillåten spridning av nationella prov och om att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier

1 res. (M, KD)

13

Bet. 2018/19:UbU18 Myndighetsreformen då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades

14

Bet. 2018/19:UbU19 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2018

15

Bet. 2018/19:UbU21 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

2 res. (M, SD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

16

Bet. 2018/19:MJU17 Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014–2020

41 res. (M, SD, C, V, KD, L)

17

Bet. 2018/19:MJU18 Miljömålen – med sikte på framtiden

19 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Näringsutskottets betänkanden

18

Bet. 2018/19:NU13 Handelspolitik

18 res. (M, SD, C, V, KD, L)

19

Bet. 2018/19:NU14 Energipolitik

24 res. (M, SD, C, KD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

20

Bet. 2018/19:MJU16 Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

21

Bet. 2018/19:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Konstitutionsutskottets betänkande och utlåtande

22

Bet. 2018/19:KU33 Indelning i utgiftsområden

23

Utl. 2018/19:KU37 Granskning av meddelande om att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom EU

Trafikutskottets betänkanden

24

Bet. 2018/19:TU14 Sjöfartsfrågor

13 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

25

Bet. 2018/19:TU16 Väg- och fordonsfrågor

31 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialförsäkringsutskottets betänkande

26

Bet. 2018/19:SfU25 Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

Socialutskottets betänkande

27

Bet. 2018/19:SoU20 Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer

Skatteutskottets betänkande

28

Bet. 2018/19:SkU23 Redovisning av skatteutgifter 2019

Utrikesutskottets betänkanden

29

Bet. 2018/19:UU9 Strategisk exportkontroll 2018 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

1 res. (V)

30

Bet. 2018/19:UU12 Säkerhetspolitik

14 res. (M, SD, C, V, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.