Onsdag den 12 oktober 2016

Föredragningslista 2016/17:13

Föredragningslista

2016/17:13

Onsdagen den 12 oktober 2016

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Partiledardebatt

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2016/17:13 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Elområdesindelningen och Sydvästlänken

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

3

2016/17:FPM6 Förordning om certifiering av utrustning för säkerhetskontroll inom luftfarten KOM(2016) 491

TU

4

2016/17:FPM7 Förordning om förlängning av programmet för europeisk statistik KOM(2016) 557

FiU

Anmälan om granskningsrapport

5

RiR 2016:24 Internationella jämförelser av inkomstskillnader – Sveriges möjligheter att bidra med statistik

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2016/17:8 Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen

KrU

7

2016/17:15 Ökad tillgänglighet till sprutbytesverksamheter i Sverige

SoU

8

2016/17:17 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet

SfU

9

2016/17:18 Falska polisbilar

JuU

10

2016/17:21 Infrastruktur för framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling

TU

Skrivelser

11

2016/17:11 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2015 och första halvåret 2016

UU

12

2016/17:12 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016

UU

Motion

med anledning av prop. 2016/17:5 Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux

13

2016/17:3111 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD)

UbU

EU-dokument

14

KOM(2016) 582 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 november 2016

FiU

15

KOM(2016) 583 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 466/2014/EU om beviljande av en EU-garanti till Europeiska investeringsbanken mot förluster vid lån och lånegarantier till projekt utanför unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 november 2016

FiU

16

KOM(2016) 589 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr1316/2013 och (EU) nr 283/2014 vad gäller främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 november 2016

TU

17

KOM(2016) 593 Förslag till Europaparlamentets och rådetsdirektiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 november 2016

NU

18

KOM(2016) 594 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa av programföretagens onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 november 2016

NU

19

KOM(2016) 595 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 november 2016

NU

20

KOM(2016) 596 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om viss tillåten användning av verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp och om ändring av direktiv 2001/29/EG om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 november 2016

NU

21

KOM(2016) 625 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslutom en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr2241/2004/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 30 november 2016

UbU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

22

Bet. 2016/17:MJU6 Godkännande av klimatavtalet från Paris

1 res. (SD)

Trafikutskottets betänkande

23

Bet. 2016/17:TU2 Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel

1 res. (SD)

Skatteutskottets betänkanden

24

Bet. 2016/17:SkU3 Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan

25

Bet. 2016/17:SkU4 Skatteavtal mellan Sverige och Armenien

Justitieutskottets betänkande

26

Bet. 2016/17:JuU4 Rättelse i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

Finansutskottets betänkande

27

Bet. 2016/17:FiU9 Riksrevisorernas årliga rapport 2016

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.