Onsdag den 13 juni 2018

Föredragningslista 2017/18:131

Föredragningslista

2017/18:131

Onsdagen den 13 juni 2018

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Partiledardebatt

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 23 maj

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2018:16 Trafikverkets stöd till forskning och innovation – beslutsunderlag, avtal och uppföljning

TU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

4

2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn
Talmannen har föreslagit att behandlingen av propositionen får uppskjutas till nästa valperiod
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 1 oktober

NU

5

2017/18:270 Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 1 oktober

SfU

EU-dokument

6

COM(2018) 380 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 september 2018

AU

7

COM(2018) 382 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden+ (ESF+)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 6 september 2018

AU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden och utlåtande

8

Utl. 2017/18:MJU25 Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan

1 res. (S, MP)

9

Bet. 2017/18:MJU24 Ny djurskyddslag

26 res. (M, SD, C, V, L, KD)

10

Bet. 2017/18:MJU23 Invasiva främmande arter

Civilutskottets betänkanden

11

Bet. 2017/18:CU34 Ett tydligare och enklare detaljplanekrav

12

Bet. 2017/18:CU36 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

2 res. (M, SD, C, L, KD)

13

Bet. 2017/18:CU37 Riksrevisionens rapport om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag

Socialutskottets betänkanden

14

Bet. 2017/18:SoU26 God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik

6 res. (M, SD, C, V, L, KD)

15

Bet. 2017/18:SoU21 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Konstitutionsutskottets betänkanden

16

Bet. 2017/18:KU43 Journalistik i hela landet

2 res. (SD)

17

Bet. 2017/18:KU44 En stärkt minoritetspolitik

7 res. (M, SD, L)

Finansutskottets betänkande

18

Bet. 2017/18:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2015–2017

Kulturutskottets betänkande

19

Bet. 2017/18:KrU10 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Socialförsäkringsutskottets betänkande

20

Bet. 2017/18:SfU31 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Socialutskottets betänkanden

21

Bet. 2017/18:SoU20 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap

15 res. (M, SD, C, V, L, KD)

22

Bet. 2017/18:SoU35 Nationell läkemedelslista

23

Bet. 2017/18:SoU31 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel

Civilutskottets betänkanden

24

Bet. 2017/18:CU32 Fler bygglovsbefriade åtgärder

1 res. (L)

25

Bet. 2017/18:CU14 Modernare adoptionsregler

11 res. (M, SD, C, L, KD)

26

Bet. 2017/18:CU29 Ny paketreselag och ny resegarantilag

Försvarsutskottets betänkanden

27

Bet. 2017/18:FöU14 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

4 res. (KD, -)

28

Bet. 2017/18:FöU15 Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering

1 res. (-)

29

Bet. 2017/18:FöU16 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar

Justitieutskottets betänkande

30

Bet. 2017/18:JuU30 En ny strafftidslag

3 res. (V)

Utbildningsutskottets betänkanden

31

Bet. 2017/18:UbU24 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2017

32

Bet. 2017/18:UbU29 Myndighetskapital vid universitet och högskolor

33

Bet. 2017/18:UbU33 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Civilutskottets betänkanden

34

Bet. 2017/18:CU38 Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ

35

Bet. 2017/18:CU31 Vattenmiljö och vattenkraft m.m.

17 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Trafikutskottets betänkanden

36

Bet. 2017/18:TU17 Taxifrågor

8 res. (M, SD, C, L, KD)

37

Bet. 2017/18:TU19 En möjlighet till körkortslån

2 res. (SD, L)

Näringsutskottets betänkanden

38

Bet. 2017/18:NU24 Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag

1 res. (M, C, L, KD)

39

Bet. 2017/18:NU25 Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget

Socialförsäkringsutskottets betänkande

40

Bet. 2017/18:SfU23 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning

6 res. (SD, V, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialutskottets betänkande

41

Bet. 2017/18:SoU25 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

5 res. (M, SD, C, V, L)

Justitieutskottets betänkanden

42

Bet. 2017/18:JuU35 En mer heltäckande terrorismlagstiftning

43 res. (M, SD, C, V, L, KD, -)

43

Bet. 2017/18:JuU36 Ny kamerabevakningslag

10 res. (M, SD, C, V, L, KD, -)

44

Bet. 2017/18:JuU37 Brottsdatalag

45

Bet. 2017/18:JuU38 Kriminalvårdsdatalag – en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning

46

Bet. 2017/18:JuU39 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen

1 res. (V)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

47

Bet. 2017/18:UFöU4 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

3 res. (SD, L)

Finansutskottets betänkanden

48

Bet. 2017/18:FiU46 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013–2017

49

Bet. 2017/18:FiU40 Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

Skatteutskottets betänkanden

50

Bet. 2017/18:SkU25 Nya skatteregler för företagssektorn

3 res. (SD, V, -)

51

Bet. 2017/18:SkU26 Mervärdesskatteregler för vouchrar

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.