Onsdag den 14 juni 2017

Föredragningslista 2016/17:125

Föredragningslista

2016/17:125

Onsdagen den 14 juni 2017

Kl.

09.00

Partiledardebatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Partiledardebatt

Avsägelse

2

Patrick Reslow (-) som ledamot i konstitutionsutskottet

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

3

2016/17:33 Tisdagen den 30 maj

NU

4

2016/17:34 Torsdagen den 8 juni

NU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5

2016/17:537 av Markus Wiechel (SD)
Stöd till Somaliland

6

2016/17:551 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Skattebefrielse för höginblandade biobränslen

7

2016/17:559 av Jenny Petersson (M)
Riksdagens tillkännagivande om generell tillståndsplikt

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

8

2016/17:203 Kriminalvårdssekretess

KU

9

2016/17:205 Regelförenkling för sjöfarten
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner
Motionstiden utgår den 20 september

TU

Framställning

10

2016/17:RS5 Rätt för Riksdagsförvaltningen att upplåta bostadslägenheter i fastigheter med annan ägare
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna framställning
Motionstiden utgår den 20 september

KU

EU-dokument

11

KOM(2017) 280 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter i unionen (omarbetning) (Text av betydelse för EES)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7 september 2017

TU

12

KOM(2017) 281 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7 september 2017

TU

13

KOM(2017) 294 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordningom inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 september 2017

FöU

14

KOM(2017) 297 Förslag till rådets beslut om ändring av rådets beslut nr 189/2014/EU om tillstånd för Frankrike att tillämpa en nedsatt sats för vissa indirekta skatter på ”traditionell” rom som framställs i Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique och Réunion och om upphävande av beslut 2007/659/EG
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7 september 2017

SkU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Skatteutskottets betänkande

15

Bet. 2016/17:SkU33 Explosiva varor – Tullverkets befogenheter vid inre gräns

2 res. (SD)

Socialutskottets betänkande

16

Bet. 2016/17:SoU18 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

1 res. (S, MP, V)

Utbildningsutskottets betänkande

17

Bet. 2016/17:UbU9 Det livslånga lärandet inom högre utbildning

Trafikutskottets betänkande

18

Bet. 2016/17:TU18 Sjöfartsfrågor

7 res. (M, SD, C, L, KD)

Näringsutskottets betänkanden

19

Bet. 2016/17:NU20 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017

7 res. (SD, V, L)

20

Bet. 2016/17:NU25 Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad

1 res. (SD)

21

Bet. 2016/17:NU21 Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring

3 res. (S, M, MP, C, V, L, KD)

22

Bet. 2016/17:NU23 Immaterialrätt

4 res. (M, SD, C, L, KD)

23

Bet. 2016/17:NU24 Statligt ägda bolag i omvandling

3 res. (M, C, V, L, KD)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

24

Bet. 2016/17:UFöU5 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)

Kulturutskottets betänkande

25

Bet. 2016/17:KrU12 Förstärkt skydd av kulturegendom vid väpnad konflikt och under ockupation

1 res. (SD)

Försvarsutskottets betänkanden

26

Bet. 2016/17:FöU13 Ökad kärnsäkerhet

1 res. (V)

27

Bet. 2016/17:FöU11 Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret

Utrikesutskottets betänkande och utlåtande

28

Bet. 2016/17:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2016

31 res. (M, SD, C, V, L, KD)

29

Utl. 2016/17:UU18 Vitbok om EU:s framtid

1 res. (SD)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

30

Bet. 2016/17:SfU25 Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

2 res. (SD, V)

31

Bet. 2016/17:SfU20 Riksrevisionens rapport om sjukskrivning

1 res. (M)

32

Bet. 2016/17:SfU22 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring

2 res. (S, SD, MP, V)

Ärenden för debatt och avgörande

Utbildningsutskottets betänkande

33

Bet. 2016/17:UbU21 En försöksverksamhet med branschskolor

5 res. (M, C, L, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

34

Bet. 2016/17:MJU24 Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige

32 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Justitieutskottets betänkanden

35

Bet. 2016/17:JuU15 Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program

5 res. (S, M, SD, MP, V, KD)

36

Bet. 2016/17:JuU25 Riksrevisionens rapport om upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns

1 res. (V)

Socialutskottets betänkande

37

Bet. 2016/17:SoU21 Driftsformer för universitetssjukhus

1 res. (S, MP, V)

Finansutskottets betänkande

38

Bet. 2016/17:FiU40 Ett starkare skydd mot orättvisa betalningsanmärkningar

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.