Onsdag den 14 oktober 2020

Föredragningslista 2020/21:21

Föredragningslista

2020/21:21

Onsdagen den 14 oktober 2020

Kl.

09.00

Val

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Val

1

Val av tjugo ledamöter i Nordiska rådets svenska delegation

2

Val av tjugo suppleanter i Nordiska rådets svenska delegation

3

Val av sju ledamöter i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

4

Val av sju personliga suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

5

Val av ordförande i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Justering av protokoll

6

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 23 september

Avsägelser

7

Fredrik Olovsson (S) som ledamot i finansutskottet och krigsdelegationen samt som suppleant i skatteutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden

8

Åsa Westlund (S) som suppleant i finansutskottet

Anmälan om kompletteringsval

9

Åsa Westlund (S) som ledamot i finansutskottet och krigsdelegationen

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

10

2020/21:FPM5 Kommissionens strategiska framsynsrapport 2020 COM(2020) 493

UU

Anmälan om granskningsrapport

11

RiR 2020:17 Drift och underhåll av järnvägar – omfattande kostnadsavvikelser

TU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

12

2020/21:19 Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket

SkU

13

2020/21:20 Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor

SkU

14

2020/21:23 Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto

SkU

15

2020/21:24 Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor

FiU

16

2020/21:26 Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner och vissa andra inkomstskattefrågor

SkU

17

2020/21:27 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

MJU

Skrivelse

18

2020/21:25 Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap

NU

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:12 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

19

2020/21:2488 av Birger Lahti m.fl. (V)

NU

20

2020/21:2919 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

NU

21

2020/21:3712 av Lars Hjälmered m.fl. (M, KD, L)

NU

22

2020/21:3713 av Rickard Nordin (C)

NU

med anledning av skr. 2020/21:3 Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete med handelshinder

23

2020/21:2977 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

NU

24

2020/21:3502 av Arman Teimouri m.fl. (L)

NU

25

2020/21:3503 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

NU

26

2020/21:3714 av Per Schöldberg m.fl. (C)

NU

27

2020/21:3715 av Camilla Brodin m.fl. (KD)

NU

Motioner för omedelbar hänvisning

28

3 645 motioner väckta under allmänna motionstiden
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

Enligt bilagd motionsförteckning

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Skatteutskottets utlåtande

29

Utl. 2020/21:SkU15 Granskning av meddelande om en handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin

1 res. (L)

Försvarsutskottets betänkande

30

Bet. 2020/21:FöU2 Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer

3 res. (M, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.