Onsdag den 15 november 2017

Föredragningslista 2017/18:31

Föredragningslista

2017/18:31

Onsdagen den 15 november 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 25 oktober

Anmälan om kompletteringsval

2

Patrick Reslow (-) som suppleant i utbildningsutskottet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2017/18:64 av Niklas Wykman (M)
Prioriteringar inom penningpolitiken

4

2017/18:67 av Tomas Tobé (M)
Riktad satsning för polislöner

5

2017/18:68 av Tomas Tobé (M)
En gängbestämmelse

6

2017/18:71 av Tomas Tobé (M)
Nationellt tiggeriförbud

7

2017/18:119 av Beatrice Ask (M)
Handlingsplaner mot våldsbejakande extremism

8

2017/18:121 av Roger Haddad (L)
Byråkratiseringen av polisen

9

2017/18:124 av Lotta Finstorp (M)
Konsekvenser av slopad skattefrihet för hälso- och sjukvård

10

2017/18:126 av Boriana Åberg (M)
Sjöfartsverkets förslag på höjda farledsavgifter

11

2017/18:137 av Johan Forssell (M)
Försäkringskassans bedömningar vid tidsgränserna

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

12

2017/18:42 Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar

CU

13

2017/18:43 Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen

KU

Redogörelse

14

2017/18:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

KU

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

15

2017/18:3931 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

UU

16

2017/18:3933 av Kerstin Lundgren m.fl. (C, M, L, KD)

UU

med anledning av prop. 2017/18:32 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

17

2017/18:3929 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

18

2017/18:3930 av Yasmine Posio Nilsson m.fl. (V)

UU

19

2017/18:3932 av Allan Widman m.fl. (L)

UU

med anledning av prop. 2017/18:35 Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar

20

2017/18:3927 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

JuU

21

2017/18:3928 av Tomas Tobé m.fl. (M)

JuU

EU-dokument

22

KOM(2017) 537 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument och direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 5 januari 2018

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utrikesutskottets betänkanden

23

Bet. 2017/18:UU8 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering

12 res. (M, SD, C, L, KD)

24

Bet. 2017/18:UU7 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner

25

Bet. 2017/18:UU6 Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande Sadc-staterna, å andra sidan

1 res. (V)

Finansutskottets betänkande

26

Bet. 2017/18:FiU13 Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

1 res. (SD)

Utbildningsutskottets betänkande

27

Bet. 2017/18:UbU8 Stadgar för Riksbankens Jubileumsfond

Ärenden för debatt och avgörande

Konstitutionsutskottets betänkanden

28

Bet. 2017/18:KU13 Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

1 res. (SD)

29

Bet. 2017/18:KU3 Några frågor om offentlighet och sekretess

3 res. (SD, V)

30

Bet. 2017/18:KU4 Kriminalvårdssekretess

31

Bet. 2017/18:KU8 Rätt för Riksdagsförvaltningen att upplåta bostadslägenheter i fastigheter med annan ägare

32

Bet. 2017/18:KU9 Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring

Socialförsäkringsutskottets betänkande

33

Bet. 2017/18:SfU7 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister

1 res. (M, C, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkanden

34

Bet. 2017/18:UbU6 Politisk information i skolan

2 res. (SD, V)

35

Bet. 2017/18:UbU7 Skolstart vid sex års ålder

3 res. (M, SD, C, L, KD)

36

Bet. 2017/18:UbU5 Nationella prov – rättvisa, likvärdiga och digitala

12 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Finansutskottets betänkande och utlåtanden

37

Bet. 2017/18:FiU16 Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val

1 res. (SD)

38

Utl. 2017/18:FiU17 Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser

1 res. (SD)

39

Utl. 2017/18:FiU18 Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union

1 res. (V)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

40

Bet. 2017/18:SfU6 Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis

41

Bet. 2017/18:SfU12 Vissa socialförsäkringsfrågor

2 res. (C, KD)

                                                         

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.