Onsdag den 16 december 2020

Föredragningslista 2020/21:55

Föredragningslista

2020/21:55

Onsdagen den 16 december 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 25 november

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Gustaf Lantz (S) fr.o.m. i dag
Därmed upphör Inga-Lill Sjöbloms (S) uppdrag som ersättare för statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2020:27 Statens insatser mot exploatering av arbetskraft – regelverk, kontroller samt information och stöd till de drabbade

AU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelser

4

2020/21:59 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2019
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 15 januari

JuU

5

2020/21:63 Redovisning av åtgärder i enlighet med målsättningarna i det nationella brottsförebyggande programmet Tillsammans mot brott
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 15 januari

JuU

Ärende för bordläggning

Reservationer

Socialutskottets betänkande

6

Bet. 2020/21:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Utbildningsutskottets betänkande

7

Bet. 2020/21:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1 res. (SD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

8

Bet. 2020/21:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1 res. (SD)

Näringsutskottets betänkande

9

Bet. 2020/21:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

2 res. (SD, V)

Ärenden för debatt och avgörande

Gemensam debatt bet. 2020/21:AU2 och 2020/21:AU5

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

10

Bet. 2020/21:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1 res. (SD)

11

Bet. 2020/21:AU5 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

21 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Utbildningsutskottets betänkande

12

Bet. 2020/21:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd

1 res. (SD)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

13

Bet. 2020/21:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

14

Bet. 2020/21:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

1 res. (SD)


Finansutskottets betänkanden

15

Bet. 2020/21:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

16

Bet. 2020/21:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

17

Bet. 2020/21:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

18

Bet. 2020/21:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

1 res. (V)

19

Bet. 2020/21:FiU28 Sveriges genomförande av Agenda 2030

7 res. (M, SD, C, V, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.