Onsdag den 16 juni 2021

Föredragningslista 2020/21:142

Föredragningslista

2020/21:142

Onsdagen den 16 juni 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 26 maj

Avsägelse

2

Maja Boström (C) som ersättare i riksdagen

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2020/21:824 av Helena Bouveng (M)
Ekonomisk jämställdhet

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

4

RiR 2021:20 Effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta

JuU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

5

2020/21:210 Riksrevisionens rapport om transportbidraget
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 22 september

NU

Motion

med anledning av prop. 2020/21:204 Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt

6

2020/21:4085 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Justitieutskottets betänkanden

7

Bet. 2020/21:JuU23 Polisfrågor

59 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

8

Bet. 2020/21:JuU28 Unga lagöverträdare

31 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

9

Bet. 2020/21:JuU30 Vapenfrågor

18 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

10

Bet. 2020/21:JuU32 Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden

9 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Kulturutskottets betänkanden

11

Bet. 2020/21:KrU7 Barns och ungas läsning

15 res. (M, SD, KD, L)

12

Bet. 2020/21:KrU8 Ungdomspolitik

19 res. (M, SD, C, V, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

13

Bet. 2020/21:MJU23 Reduktionsplikt för bensin och diesel – kontrollstation 2019

10 res. (M, SD, V, KD)

Utbildningsutskottets betänkanden

14

Bet. 2020/21:UbU14 Högskolan

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)

15

Bet. 2020/21:UbU15 Vuxenutbildning

13 res. (M, SD, C, KD, L)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Trafikutskottets betänkanden och utlåtande

16

Bet. 2020/21:TU12 Förarbevis för vattenskoter

9 res. (S, M, SD, V, KD, MP)

17

Bet. 2020/21:TU15 Järnvägsfrågor

19 res. (M, SD, C, KD, L)

18

Utl. 2020/21:TU17 En strategi för hållbar och smart mobilitet

19

Bet. 2020/21:TU18 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

Näringsutskottets betänkanden

20

Bet. 2020/21:NU17 Regelförenkling för företag

30 res. (M, SD, C, KD, L)

21

Bet. 2020/21:NU26 Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken

3 res. (M, SD, KD)

22

Bet. 2020/21:NU29 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning

Ärenden för debatt och avgörande

Gemensam debatt bet. 2020/21:FiU20 och 2020/21:FiU21

Finansutskottets betänkanden

23

Bet. 2020/21:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

4 res. (M, SD, V, KD)

24

Bet. 2020/21:FiU21 Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget – förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2021

1 res. (SD)

25

Bet. 2020/21:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2018–2020

26

Bet. 2020/21:FiU30 Årsredovisning för staten 2020

Justitieutskottets betänkande

27

Bet. 2020/21:JuU41 Åtgärder för att förbättra polisens effektivitet

5 res. (S, C, V, MP)

Utbildningsutskottets betänkanden

28

Bet. 2020/21:UbU13 Gymnasieskolan

8 res. (M, SD, C, V, KD, L)

29

Bet. 2020/21:UbU20 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2020

30

Bet. 2020/21:UbU21 Riksrevisionens rapport om styrning av ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Gävle, Linnéuniversitetet och Stockholms universitet

1 res. (M)

Näringsutskottets betänkande

31

Bet. 2020/21:NU27 Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

6 res. (S, M, SD, C, KD, L, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.