Onsdag den 16 mars 2016

Föredragningslista 2015/16:81

Föredragningslista

2015/16:81

Onsdagen den 16 mars 2016

Kl.

09.00

Aktuell debatt

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Aktuell debatt om vägen in på arbetsmarknaden

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

2

2015/16:110 Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt

NU

3

2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning

KU

4

2015/16:123 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

NU

5

2015/16:124 Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet

NU

6

2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden

AU

7

2015/16:129 Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar

FiU

8

2015/16:132 Mer film till fler – en sammanhållen filmpolitik

KrU

9

2015/16:134 Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever

UbU

Skrivelse

10

2015/16:103 Kommittéberättelse 2016

KU

EU-dokument

11

KOM(2016) 106 Förslag tillrådets förordningom domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål om makars förmögenhetsförhållanden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 10 maj 2016

CU

12

KOM(2016) 107 Förslag till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet av domar i mål om förmögenhetsrättsliga verkningar av registrerade partnerskap
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 10 maj 2016

CU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialutskottets betänkande

13

Bet. 2015/16:SoU6 Socialtjänstfrågor

34 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkande

14

Bet. 2015/16:UbU7 Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric

Kulturutskottets betänkande

15

Bet. 2015/16:KrU6 Civila samhället

19 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Skatteutskottets betänkande

16

Bet. 2015/16:SkU19 Mervärdesskatt

5 res. (SD, C, KD)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

17

Bet. 2015/16:MJU6 Naturvård och områdesskydd

4 res. (M, SD, C)

18

Bet. 2015/16:MJU11 Biologisk mångfald

6 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Finansutskottets utlåtande

19

Utl. 2015/16:FiU19 Grönbok om finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag

Justitieutskottets betänkande

20

Bet. 2015/16:JuU23 Unga lagöverträdare

15 res. (M, SD, C, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Näringsutskottets betänkande

21

Bet. 2015/16:NU11 Genomförande av mätinstrumentdirektivet och direktivet om icke-automatiska vågar

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

22

Bet. 2015/16:AU6 Integration

6 res. (M, SD, C, L, KD)

Försvarsutskottets betänkande

23

Bet. 2015/16:FöU7 Beredskap för kris och krig

25 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Justitieutskottets betänkande

24

Bet. 2015/16:JuU21 Kriminalvårdsfrågor

16 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

25

Bet. 2015/16:SfU12 Socialavgifter

2 res. (M, SD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande och utlåtande

26

Bet. 2015/16:MJU10 Skogspolitik

10 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

27

Utl. 2015/16:MJU13 Cirkulär ekonomi

Finansutskottets betänkande

28

Bet. 2015/16:FiU26 Kommunala frågor

3 res. (S, M, MP, V)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.