Onsdag den 17 juni 2015

Föredragningslista 2014/15:118

Föredragningslista

2014/15:118

Onsdagen den 17 juni 2015

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering (efter debattens slut)

Avtackning

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Protokollet från sammanträdet tisdagen den 2 juni

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2014/15:687 av Jeff Ahl (SD)
Åtgärd för att mildra den diplomatiska skymfen mot Finland

3

2014/15:688 av Robert Halef (KD)
Direkt humanitärt stöd till flyktingar i Irak och Syrien

4

2014/15:691 av Jens Holm (V)
Djurskydd i TTIP

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

5

RiR 2015:14 Överskuldsättning – hur fungerar samhällets stöd och insatser?

CU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2014/15:125 En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna

SfU

7

2014/15:126 Ändring i lagen om flygplatsavgifter

TU

8

2014/15:128 Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden

CU

9

2014/15:129 Utvidgning av reglerna om fiktiv avräkning vid ombildningar av företag

SkU

10

2014/15:133 Informationsutbytesavtal med Brunei

SkU

11

2014/15:134 Informationsutbytesavtal med Niue
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner. Motionstiden utgår den 23 september 2015.

SkU

Skrivelser

12

2014/15:140 2015 års redogörelse för företag med statligt ägande

NU

13

2014/15:142 Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderättelseverksamheten
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa skrivelser. Motionstiden utgår den 23 september 2015.

FöU

Motioner

med anledning av prop. 2014/15:121 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa

14

2014/15:3099 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

UbU

med anledning av prop. 2014/15:122 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag och ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare vid omgivningsbuller

15

2014/15:3100 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

CU

16

2014/15:3104 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)

CU

17

2014/15:3105 av Nina Lundström m.fl. (FP)

CU

18

2014/15:3106 av Caroline Szyber och Ola Johansson (KD, C)

CU

med anledning av prop. 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015

19

2014/15:3098 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

NU

20

2014/15:3101 av Birger Lahti m.fl. (V)

NU

21

2014/15:3102 av Lars Hjälmered m.fl. (M, FP, KD)

NU

22

2014/15:3103 av Rickard Nordin (C)

NU

EU-dokument

23

KOM(2015) 215 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Bättre lagstiftning för bättre resultat — en EU-agenda

KU

Ärenden för avgörande efter debattens slut

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Justitieutskottets betänkanden

24

Bet. 2014/15:JuU22 Erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen

1 res. (SD)

25

Bet. 2014/15:JuU25 Den nya polisorganisationen - några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.

Civilutskottets betänkanden

26

Bet. 2014/15:CU17 Arv i internationella situationer

1 res. (SD)

27

Bet. 2014/15:CU18 Avtal om val av domstol – 2005 års Haagkonvention

Utbildningsutskottets betänkanden

28

Bet. 2014/15:UbU14 Specialdestinerade statsbidrag - ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

29

Bet. 2014/15:UbU15 En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande

2 res. (M, SD, C, FP, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande

30

Bet. 2014/15:FiU28 Årsredovisning för staten 2014

Socialutskottets betänkande

31

Bet. 2014/15:SoU14 Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning

2 res. (S, MP, V)

32

Avtackning

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.