Onsdag den 18 november 2015

Föredragningslista 2015/16:29

Föredragningslista

2015/16:29

Onsdagen den 18 november 2015

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Protokollet från sammanträdet fredagen den 6 november

Avsägelser

2

Aron Modig (KD) som ledamot i skatteutskottet

3

Roland Utbult (KD) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

4

Lars-Axel Nordell (KD) som ledamot i kulturutskottet och som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

5

Magnus Oscarsson (KD) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Anmälan om kompletteringsval

6

Larry Söder (KD) som ledamot i skatteutskottet

7

Aron Modig (KD) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

8

Roland Utbult (KD) som ledamot i kulturutskottet

9

Lars-Axel Nordell (KD) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

10

Magnus Oscarsson (KD) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

Utökning av antalet suppleanter

11

Från 26 till 27 i justitieutskottet

12

Från 67 till 68 i EU-nämnden

Val av extra suppleanter

13

Magnus Oscarsson (KD) som suppleant i justitieutskottet

14

Jesper Skalberg Karlsson (M) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

15

2015/16:152 av Mathias Sundin (FP)
Full fart för självkörande bilar

16

2015/16:157 av Maria Stockhaus (M)
Kvinnligt företagande

17

2015/16:159 av Penilla Gunther (KD)
Utarmning av det regionala flyget i Sverige

18

2015/16:170 av Elisabeth Svantesson (M)
Arbetslöshetsmålet och Arbetsförmedlingens prognoser

19

2015/16:182 av Katarina Brännström (M)
Nystartsjobb i småföretag

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

20

2015/16:45 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall

MJU

Redogörelse

21

2015/16:JO1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

KU

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:43 Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga

22

2015/16:3262 av Christina Örnebjär m.fl. (FP)

SoU

23

2015/16:3263 av Johanna Jönsson (C)

SoU

24

2015/16:3264 av Cecilia Widegren m.fl. (M)

SoU

25

2015/16:3265 av Emma Henriksson m.fl. (KD)

SoU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Trafikutskottets betänkanden

26

Bet. 2015/16:TU5 Godkännande och marknadskontroll av fordon

1 res. (M, C, FP, KD)

27

Bet. 2015/16:TU3 Ändring i lagen om vägtrafikregister

28

Bet. 2015/16:TU4 Senarelagt införande av redovisningscentraler

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

29

Bet. 2015/16:MJU4 Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel

Utbildningsutskottets betänkande

30

Bet. 2015/16:UbU4 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

1 res. (V)

Försvarsutskottets betänkande

31

Bet. 2015/16:FöU3 Militära frågor

10 res. (SD, V)

Ärenden för debatt och avgörande

Justitieutskottets betänkanden

32

Bet. 2015/16:JuU6 Domstolsdatalag

2 res. (M, C, FP, KD)

33

Bet. 2015/16:JuU8 Riksrevisionens granskningsrapport om återfall i brott

12 res. (M, C, V, FP, KD)

34

Bet. 2015/16:JuU9 Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott – genomförande av det nya CBE-direktivet

Civilutskottets betänkanden

35

Bet. 2015/16:CU6 Tydligare redovisningsregler och nya rapporteringskrav för utvinningsindustrin

36

Bet. 2015/16:CU8 Ny instansordning för va-målen

Finansutskottets betänkande

37

Bet. 2015/16:FiU7 Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet

Konstitutionsutskottets betänkande

38

Bet. 2015/16:KU8 Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av Försvarsexportmyndighetens avveckling

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

39

Bet. 2015/16:SfU7 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet

4 res. (M, SD, C, KD)

40

Bet. 2015/16:SfU8 Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas

3 res. (M, SD, KD)

Socialutskottets betänkande

41

Bet. 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014

Näringsutskottets betänkande

42

Bet. 2015/16:NU4 Statliga företag

8 res. (S, M, SD, MP, C, V, FP, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.