Onsdag den 19 december 2018

Föredragningslista 2018/19:33

Föredragningslista

2018/19:33

Onsdagen den 19 december 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 28 november

Avsägelse

2

Susanne Ackum som suppleant i riksbanksfullmäktige

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2018/19:FPM17 Förberedelser inför Storbritanniens utträde ur EU den 30 mars 2019: beredskapsplan

2017/18:FPM162, COM(2018) 880

UU

Anmälan om granskningsrapport

4

RiR 2018:33 Jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken – ett outnyttjat verktyg

AU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

5

2018/19:31 Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 18 januari 2019

TU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkande

6

Bet. 2018/19:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

7

Bet. 2018/19:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

8

Bet. 2018/19:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

7 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Näringsutskottets betänkanden

9

Bet. 2018/19:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

10

Bet. 2018/19:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

Ärenden för debatt och avgörande

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

11

Bet. 2018/19:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

12

Bet. 2018/19:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utbildningsutskottets betänkanden

13

Bet. 2018/19:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag det behandlas

14

Bet. 2018/19:UbU2 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag det behandlas


Arbetsmarknadsutskottets betänkande

15

Bet. 2018/19:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag det behandlas

1 res. (SD)

Trafikutskottets betänkande

16

Bet. 2018/19:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1 res. (C)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.