Onsdag den 19 februari 2020

Föredragningslista 2019/20:77

Föredragningslista

2019/20:77

Onsdagen den 19 februari 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 29 januari

Anmälan om ersättare

2

Göran Lindell (C) som ersättare fr.o.m. den 21 februari t.o.m. den 31 augusti under Annie Lööfs (C) ledighet

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

3

2019/20:FPM13 Meddelande om en europeisk grön giv COM(2019) 640

MJU

4

2019/20:FPM14 Meddelande om investeringsplanen inom den gröna given COM(2020) 21

FiU

5

2019/20:FPM15 Fonden för en rättvis omställning COM(2020) 22, COM(2020) 23

NU

6

2019/20:FPM16 Ett starkt socialt Europa för rättvis omställning COM(2020) 14

AU

Anmälan om granskningsrapport

7

RiR 2020:2 Rutavdraget - konsekvenser av reformen

SkU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

8

2019/20:77 Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet

FiU

Framställningar

9

2019/20:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank 2019

FiU

10

2019/20:RB2 Riksbanksfullmäktiges förslag till vinstdisposition 2019 med mera

FiU

Redogörelser

11

2019/20:NL1 Verksamhetsredogörelse för Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna 2019

KU

12

2019/20:RAN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens ansvarsnämnd 2019

KU

13

2019/20:RR1 Riksrevisionens årsredovisning för 2019

KU

14

2019/20:VPN1 Verksamhetsredogörelse för Valprövningsnämnden 2019

KU

Motion

med anledning av skr. 2019/20:66 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2019

15

2019/20:3491 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

16

Bet. 2019/20:MJU6 Jakt och viltvård

6 res. (M, SD, C, KD)

17

Bet. 2019/20:MJU7 Skogspolitik

11 res. (M, SD, C, KD, L)

Utrikesutskottets betänkande

18

Bet. 2019/20:UU13 Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete

1 res. (M)

Ärenden för debatt och avgörande

Konstitutionsutskottets betänkande

19

Bet. 2019/20:KU6 Riksrevisionens ledningsstruktur

2 res. (V)

Finansutskottets betänkande

20

Bet. 2019/20:FiU49 Ändringar i statens budget för 2020 – Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden

Näringsutskottets betänkande

21

Bet. 2019/20:NU9 Underskott i förhållande till elnätsföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2012–2015

1 res. (M, SD, KD, L)

Civilutskottets betänkanden

22

Bet. 2019/20:CU7 En utvecklad översiktsplanering

2 res. (KD)

23

Bet. 2019/20:CU9 Hyresrätt m.m.

4 res. (C, V, KD, L)

Justitieutskottets betänkande

24

Bet. 2019/20:JuU19 Hemlig dataavläsning

6 res. (M, SD, V, KD)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

25

Bet. 2019/20:SfU13 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro

4 res. (S, SD, C, V, L, MP)

26

Bet. 2019/20:SfU14 Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget

2 res. (SD, L)

Socialutskottets betänkanden

27

Bet. 2019/20:SoU5 Folkhälsofrågor

14 res. (M, SD, C, V, KD, L)

28

Bet. 2019/20:SoU7 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor

8 res. (SD, V, KD, L)

Kulturutskottets betänkanden

29

Bet. 2019/20:KrU5 Styrning av kulturområdets institutioner

1 res. (SD)

30

Bet. 2019/20:KrU7 Kultur och fritid för barn och unga

6 res. (M, SD, V, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.