Onsdag den 20 april 2016

Föredragningslista 2015/16:95

Föredragningslista

2015/16:95

Onsdagen den 20 april 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Fråga om hänvisning av motion till utskott

Motion

med anledning av prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning

Förslag

Talmannen föreslår att motionen läggs

1

2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

till handlingarna utan hänvisning

Anmälan om kompletteringsval

2

Jan Häggström som ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

Utökning av antalet suppleanter

3

Från 26 till 27 i försvarsutskottet

Val av extra suppleant

4

Peter Helander (C) som suppleant i försvarsutskottet

Minskning av antalet suppleanter

5

Från 29 till 28 i trafikutskottet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

6

2015/16:530 av Niklas Wykman (M)
Vattenfalls styrning

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

7

2015/16:FPM72 Förordning om CE-märkta gödselprodukter KOM(2016) 157

MJU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

8

Bet. 2015/16:MJU16 Djurskydd

4 res. (SD, V)

9

Bet. 2015/16:MJU14 Vattenvård

11 res. (M, SD, C, V, L, KD)

10

Bet. 2015/16:MJU15 Livsmedelspolitik

11 res. (M, SD, C, L, KD)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Kulturutskottets betänkanden

11

Bet. 2015/16:KrU8 Folkbildning och spelfrågor

7 res. (M, SD, C, KD)

12

Bet. 2015/16:KrU10 Kultur för alla

9 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Försvarsutskottets betänkanden

13

Bet. 2015/16:FöU9 Det omarbetade direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet

14

Bet. 2015/16:FöU11 Genomförande av det omarbetade direktivet om explosiva varor

1 res. (S, MP)

Ärenden för debatt och avgörande

Näringsutskottets betänkanden

15

Bet. 2015/16:NU14 Mineralpolitik

10 res. (M, SD, C, V, L, KD)

16

Bet. 2015/16:NU17 Regional tillväxtpolitik

9 res. (M, SD, C, V, L, KD)

17

Bet. 2015/16:NU18 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

Försvarsutskottets betänkande

18

Bet. 2015/16:FöU13 Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete

3 res. (M, SD, C, L, KD)

Trafikutskottets betänkande

19

Bet. 2015/16:TU13 Trafiksäkerhet

16 res. (M, SD, C, L, KD)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

20

Bet. 2015/16:SfU13 Riksrevisionens rapport om rehabiliteringsgarantin

Konstitutionsutskottets betänkanden

21

Bet. 2015/16:KU19 Massmediefrågor

Gemensam debatt bet. 2015/16:KU13 och 2015/16:KU14

1 res. (V)

22

Bet. 2015/16:KU13 Frågor om rösträtt, valsystem m.m.

3 res. (SD, V)

23

Bet. 2015/16:KU14 Vallagsfrågor

2 res. (M, SD)

24

Bet. 2015/16:KU16 Författningsfrågor

11 res. (M, SD, V, KD)

25

Bet. 2015/16:KU18 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor

3 res. (M, SD, C, L, KD)

Skatteutskottets betänkande

26

Bet. 2015/16:SkU17 Beskattning av företag, kapital och fastighet

14 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Finansutskottets betänkande

27

Bet. 2015/16:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor

10 res. (M, SD, V, L, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.