Onsdag den 20 oktober 2021

Föredragningslista 2021/22:18

Föredragningslista

2021/22:18

Onsdagen den 20 oktober 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering avprotokoll från sammanträdet onsdagen den 29 september

Avsägelser

2

Bo Broman (SD) som ledamot i justitieutskottet och som suppleant i kulturutskottet

3

Mats Nordberg (SD) som ledamot i utrikesutskottet

4

Caroline Nordengrip (SD) som ledamot i försvarsutskottet

5

Linda Lindberg (SD) som ledamot i socialförsäkringsutskottet och som suppleant i socialutskottet

6

Christina Tapper Östberg (SD) som ledamot i socialutskottet och som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

7

Aron Emilsson (SD) som ledamot i kulturutskottet

8

Tobias Andersson (SD) som ledamot i näringsutskottet och som suppleant i justitieutskottet och utrikesutskottet

9

Ludvig Aspling (SD) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet och som suppleant i socialförsäkringsutskottet

10

Patrick Reslow (SD) som suppleant i konstitutionsutskottet

11

Per Söderlund (SD) som suppleant i försvarsutskottet

12

Alexander Christiansson (SD) som suppleant i näringsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

13

Tobias Andersson (SD) som ledamot i justitieutskottet

14

Aron Emilsson (SD) som ledamot i utrikesutskottet

15

Per Söderlund (SD) som ledamot i försvarsutskottet

16

Ludvig Aspling (SD) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

17

Linda Lindberg (SD) som ledamot i socialutskottet

18

Bo Broman (SD) som ledamot i kulturutskottet

19

Alexander Christiansson (SD) som ledamot i näringsutskottet

20

Christina Tapper Östberg (SD) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

21

David Perez (SD) somsuppleant i finansutskottet

22

Mats Nordberg (SD) somsuppleant i utrikesutskottet

23

Caroline Nordengrip (SD) som suppleant i försvarsutskottet

24

Stefan Plath (SD) som suppleant i civilutskottet och trafikutskottet fr.o.m. idag t.o.m. den 4 november under Sara Gilles (SD) ledighet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

25

2021/22:39 av Thomas Morell (SD)
Åkerinäringens förtroende för polisen

26

2021/22:50 av Ali Esbati (V)
SAS personalpolitik

27

2021/22:51 av Linda Modig (C)
Framtiden för LKAB och samhällsomvandlingen i Kiruna

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

28

2021/22:FPM4 Beslut om programmet Vägen till det digitala årtiondet COM(2021) 574

TU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

29

2021/22:10 Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

UU

30

2021/22:22 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

UU

31

2021/22:25 Utvidgade regler om lättnad i beskattningen av personaloptioner i vissa fall

FiU

32

2021/22:27 Komplettering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

SkU

33

2021/22:30 Sekretess hos den kommission som fått i uppdrag att granska arbetet med att uppnå frigivning av två svenska medborgare utomlands

KU

34

2021/22:35 Nya mervärdesskatteregler om vissa förvärv som görs av EU-organ med anledning av covid-19-pandemin

SkU

EU-dokument

35

COM(2021) 627 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/746 vad gäller övergångsbestämmelser för vissa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och senarelagd tillämpning av kraven för egentillverkade produkter
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 10 december 2021

SoU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Finansutskottets betänkande

36

Bet. 2021/22:FiU9 Riksrevisorns årliga rapport 2021

Näringsutskottets betänkande

37

Bet. 2021/22:NU6 En möjlighet till ny anmälan om avstämning av stöd vid korttidsarbete och ett nytt förfarande vid sen anmälan om avstämning
Utskottetföreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (S, V, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.