Onsdag den 21 oktober 2020

Föredragningslista 2020/21:25

Föredragningslista

2020/21:25

Onsdagen den 21 oktober 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 30 september

Anmälan om ordförande i utskott

2

Åsa Westlund (S) som ordförande i finansutskottet fr.o.m. den 15 oktober

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2020/21:66 av Lars Beckman (M)
Nedskräpning och brottslighet vid bärplockarläger

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

4

RiR 2020:19 Äldresatsningen – effektiviteten i statens satsning på kvalitetsregister i äldreomsorgen

SoU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2020/21:33 Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar

FiU

6

2020/21:35 Regelbundna överväganden av vårdnadsöverflyttning och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden

SoU

7

2020/21:36 Ändringar i regelverket om kapitaltäckning

FiU

8

2020/21:37 Skattereduktion för förvärvsinkomster och utvidgad tidsgräns för expertskatt

SkU

Motioner

med anledning av skr. 2020/21:7 Strategi för den arktiska regionen

9

2020/21:3720 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

UU

10

2020/21:3722 av Hans Wallmark m.fl. (M)

UU

11

2020/21:3728 av Björn Söder m.fl. (SD)

UU

12

2020/21:3731 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)

UU

med anledning av skr. 2020/21:10 Riksrevisionens rapport om flerbarnstillägget i barnbidraget

13

2020/21:3723 av Linda Lindberg och Julia Kronlid (båda SD)

SfU

14

2020/21:3732 av Martina Johansson och Solveig Zander (båda C)

SfU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkanden

15

Bet. 2020/21:KU3 En moderniserad radio- och tv-lag

3 res. (SD, L)

16

Bet. 2020/21:KU4 Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet

Finansutskottets betänkanden

17

Bet. 2020/21:FiU9 Riksrevisorns årliga rapport 2020

18

Bet. 2020/21:FiU12 Tillfällig ändring i Första–Fjärde AP-fondens placeringsregler med anledning av covid-19

19

Bet. 2020/21:FiU29 Några frågor om clearing av OTC-derivat och om transaktioner för värdepappersfinansiering

20

Bet. 2020/21:FiU31 Medgivande för Riksbanken att ge kredit till IMF

Försvarsutskottets betänkande

21

Bet. 2020/21:FöU3 En effektivare kommunal räddningstjänst

14 res. (M, SD, C, V, KD)

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

22

Bet. 2020/21:AU3 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten

1 res. (M, SD, KD)

23

Bet. 2020/21:AU4 ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv

Näringsutskottets utlåtande

24

Utl. 2020/21:NU8 Kommissionens vitbok om utländska subventioner på den inre marknaden

2 res. (SD, V)

Skatteutskottets betänkanden

25

Bet. 2020/21:SkU4 Delegationsbestämmelser för Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden och några ändringar i fråga om informationsutbyte på skatteområdet

26

Bet. 2020/21:SkU2 Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget

1 res. (C)

27

Bet. 2020/21:SkU6 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion

1 res. (M, SD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.