Onsdag den 23 januari 2019

Föredragningslista 2018/19:42

Föredragningslista

2018/19:42

Onsdagen den 23 januari 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

1

Sven-Erik Bucht (S), Helene Hellmark Knutsson (S), Alice Bah Kuhnke (MP), Gustav Fridolin (MP) ochKarolina Skog (MP)

Anmälan om ersättare för statsråd

2

Daniel Andersson (S) som ersättare för statsrådet Matilda Ernkrans (S) fr.o.m. den 21 januari tills vidare

3

Sara Heikkinen Breitholtz (S) som ersättare för statsrådet Jennie Nilsson (S) fr.o.m. den 21 januari tills vidare

4

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) som ersättare för statsrådet Ibrahim Baylan (S) fr.o.m. den 21 januari tills vidare

5

Pernilla Stålhammar (MP) som ersättare för statsrådet Per Bolund (MP) fr.o.m. den 21 januari tills vidare

6

Mattias Vepsä (S) som ersättare för statsrådet Anders Ygeman (S) fr.o.m. den 21 januari tills vidare

Ansökan om ledighet

7

Maria Ferm (MP) fr.o.m. i dag t.o.m. den 26 september 2022

Anmälan om ersättare

8

Markus Selin (S) som ersättarefr.o.m. den 21 januari t.o.m.den 31 juli underAlexandra Völkers (S) ledighet

9

Mats Berglund (MP) som ersättare fr.o.m.i dag t.o.m. den 26 september 2022 under Maria Ferms (MP) ledighet

Avsägelse

10

Maria Ferm (MP) som ledamot i socialförsäkringsutskottet, krigsdelegationen och Utrikesnämnden samt som suppleant i finansutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden

Anmälan om kompletteringsval

11

Alice Bah Kuhnke (MP) som ledamot i utrikesutskottet

12

Mats Berglund (MP) som ledamot i socialförsäkringsutskottet

13

Pernilla Stålhammar (MP) som ledamot i socialutskottet

14

Karolina Skog (MP) som ledamot i utbildningsutskottet

15

Gustav Fridolin (MP) som ledamot i EU-nämnden

Meddelande om frågestund

16

Torsdagen den 24 januari kl. 14.00

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

17

RiR 2019:2 Vanans makt – regeringens styrning av länsstyrelserna

KU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

18

2018/19:37 Anpassning av lagen om passagerarregister till EU:s dataskyddsreform

JuU

Motioner

med anledning av skr. 2018/19:25 Riksrevisionens rapport om skyddet av värdefull skog

19

2018/19:3004 av Mats Nordberg m.fl. (SD)

MJU

20

2018/19:3008 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

MJU

21

2018/19:3009 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

MJU

22

2018/19:3011 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

MJU

med anledning av skr. 2018/19:27 Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd

23

2018/19:3002 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

SfU

24

2018/19:3013 av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

SfU

med anledning av skr. 2018/19:31 Riksrevisionens rapport om nytt signalsystem för järnvägen

25

2018/19:3003 av Jens Holm m.fl. (V)

TU

26

2018/19:3006 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

TU

27

2018/19:3007 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)

TU

28

2018/19:3010 av Anders Åkesson m.fl. (C, L)

TU

29

2018/19:3014 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

TU

med anledning av skr. 2018/19:70 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

30

2018/19:3005 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

FöU

31

2018/19:3012 av Beatrice Ask m.fl. (M)

FöU

Ärenden för debatt

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkanden

32

Bet. 2018/19:KU5 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

33

Bet. 2018/19:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

Ärenden för debatt och avgörande

34

Bet. 2018/19:KU11 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

35

Bet. 2018/19:KU13 Nystart för en stärkt minoritetspolitik

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.