Onsdag den 23 juni 2021

Föredragningslista 2020/21:147

Föredragningslista

2020/21:147

Onsdagen den 23 juni 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning

15.00

Särskild debatt

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 2 juni

Anmälan om kompletteringsval

2

Paula Örn (S) som suppleant i finansutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet, civilutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, kulturutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, arbetsmarknadsutskottet och EU-nämnden fr.o.m. den 29 juli och som suppleant i utbildningsutskottet fr.o.m. den 29 juli t.o.m. den 1 december under Aylin Fazelians (S)ledighet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

3

2020/21:785 av David Josefsson (M)
Insatser mot gängkriminalitet

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2020/21:FPM115 Kommissionens meddelande om strategi för en hållbar blå ekonomi i EU - Omställningen av EU:s blå ekonomi för en hållbar framtid COM(2021) 240

MJU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

5

2020/21:209 Utökade möjligheter att använda tidiga förhör
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 22 september

JuU

Skrivelser

6

2020/21:140 2021 års redogörelse för företag med statligt ägande
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 22 september

NU

7

2020/21:211 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2020
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 22 september

SoU

Ärenden för avgörande efter debattens slut

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Socialförsäkringsutskottets betänkande

8

Bet. 2020/21:SfU29 Testning vid verkställighet av utvisningsbeslut

2 res. (S, V, MP)

Justitieutskottets betänkande

9

Bet. 2020/21:JuU37 Tullverket ges en utökad möjlighet att ingripa mot brott

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Näringsutskottets betänkande

10

Bet. 2020/21:NU22 Moderna tillståndsprocesser för elnät

34 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande

11

Bet. 2020/21:FiU52 Extra ändringsbudget för 2021 – Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset
Utskottetföreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (V)

Justitieutskottets betänkande

12

Bet. 2020/21:JuU38 Kompletterande bestämmelser till vissa delar av avtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

13

Avslutning

14

Särskild debatt om konflikten i Mellanöstern kl. 15.00

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.