Onsdag den 24 april 2019

Föredragningslista 2018/19:80

Föredragningslista

2018/19:80

Onsdagen den 24 april 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 3 april

Avsägelse

2

Cecilia Renfors som justitieombudsman fr.o.m. den 5 augusti

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

3

2018/19:79 Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

MJU

Skrivelser

4

2018/19:101 Årsredovisning för staten 2018

FiU

5

2018/19:113 Ett ändrat prishöjningstak för frimärkta brev

TU

6

2018/19:114 Strategisk exportkontroll 2018– krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

UU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utrikesutskottets betänkanden

7

Bet. 2018/19:UU7 Interparlamentariska unionen (IPU)

8

Bet. 2018/19:UU11 Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)

Justitieutskottets betänkanden

9

Bet. 2018/19:JuU10 Polisfrågor

86 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

10

Bet. 2018/19:JuU13 Kriminalvårdsfrågor

26 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Socialutskottets betänkande

11

Bet. 2018/19:SoU15 Frågor om psykisk ohälsa

19 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Utbildningsutskottets betänkanden

12

Bet. 2018/19:UbU8 Grundläggande om utbildningen

42 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

13

Bet. 2018/19:UbU9 Lärare och elever

51 res. (M, SD, C, V, KD, L)

14

Bet. 2018/19:UbU10 Övergripande skolfrågor

49 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Konstitutionsutskottets betänkande

15

Bet. 2018/19:KU26 Offentlighet, sekretess och integritet

5 res. (M, V, L)

Utrikesutskottets betänkande

16

Bet. 2018/19:UU5 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Kulturutskottets betänkande

17

Bet. 2018/19:KrU14 Public service-frågor

8 res. (M, SD, C, KD)

Trafikutskottets betänkande

18

Bet. 2018/19:TU11 Yrkestrafik och taxi

18 res. (M, SD, C, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Civilutskottets betänkande

19

Bet. 2018/19:CU14 Makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer

3 res. (M, SD, L)

Konstitutionsutskottets betänkanden

20

Bet. 2018/19:KU24 Minoritetsfrågor

6 res. (V, L)

21

Bet. 2018/19:KU25 Valfrågor

10 res. (SD, C, V, L)

22

Bet. 2018/19:KU31 Kommunala och regionala frågor

12 res. (M, SD, C, KD, L)

23

Bet. 2018/19:KU35 Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service

3 res. (SD, KD)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

24

Bet. 2018/19:AU11 Riksrevisionens rapport om arbetslöshetskassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen

Socialutskottets betänkande

25

Bet. 2018/19:SoU9 Socialtjänst- och barnfrågor

75 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Kulturutskottets betänkande

26

Bet. 2018/19:KrU15 Civila samhället inklusive trossamfund

15 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

27

Bet. 2018/19:MJU11 Djurskydd

25 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.