Onsdag den 24 november 2021

Föredragningslista 2021/22:33

Föredragningslista

2021/22:33

Onsdagen den 24 november 2021

Kl.

09.00

Prövning av förslag till statsminister

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut i FiU11, dock tidigast klockan 16.00

______________________________________________________________________________

1

Prövning av förslag till statsminister

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

2

2021/22:FPM16 EU:s ekonomi efter covid-19: Konsekvenser för den ekonomiska styrningen COM(2021) 662

FiU

3

2021/22:FPM17 Kommissionens arbetsprogram 2022 COM(2021) 645

UU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

4

2021/22:61 Nytt punktskattedirektiv och vissa andra ändringar

SkU

Motioner

med anledning av prop. 2021/22:41 En ny riksbankslag

5

2021/22:4297 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

KU

med anledning av prop. 2021/22:49 Märkning och registrering av katter

6

2021/22:4303 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

MJU

7

2021/22:4314 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

MJU

8

2021/22:4320 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

med anledning av prop. 2021/22:55 Utlandsspioneri

9

2021/22:4287 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)

KU

10

2021/22:4305 av Tina Acketoft m.fl. (L)

KU

EU-dokument

11

COM(2021) 709 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om transport av avfall och om ändring av förordningarna (EU) nr 1257/2013 och (EU) 2020/1056
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7 februari 2022

MJU

Ärende för avgörande efter debattens slut i FiU11, dock tidigast kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterat

Försvarsutskottets betänkande

12

Bet. 2021/22:FöU2 Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt

9 res. (M, C, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

13

Bet. 2021/22:FiU1 Statens budget 2022 – Rambeslutet
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

8 res. (S, C, V, L, MP)

14

Bet. 2021/22:FiU11 Höständringsbudget för 2021

1 res. (SD)

Ärenden för bordläggning

Finansutskottets betänkande

15

Bet. 2021/22:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2020

3 res. (V)

Justitieutskottets betänkande

16

Bet. 2021/22:JuU9 Anpassningar av svensk lag till EU:s förordningar om Schengens informationssystem

3 res. (SD, V)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

17

Bet. 2021/22:MJU6 Åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön

3 res. (V, KD, MP)

Socialutskottets betänkanden

18

Bet. 2021/22:SoU7 Bättre uppföljning av läkemedel för djur

1 res. (KD)

19

Bet. 2021/22:SoU4 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2020

20

Bet. 2021/22:SoU6 Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem

17 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.