Onsdag den 25 juni 2014

Föredragningslista 2013/14:131

Föredragningslista

2013/14:131

Onsdagen den 25 juni 2014

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Interpellationssvar (tidigast kl. 13.00)

16.00

Votering

             

Justering av protokoll

1

Protokollet från sammanträdet onsdagen den 18 juni

Anmälan om uteblivna svar på interpellationer

2

2013/14:429 av Tommy Waidelich (S)
Tullstation Kapellskär och smuggling

3

2013/14:438 av Teres Lindberg (S)
Tullverkets framtid

4

2013/14:464 av Peter Persson (S)
Nya skattesänkningar efter paus

5

2013/14:478 av Ingela Nylund Watz (S)
Användandet av OPS-lösningar

6

2013/14:512 av Bo Bernhardsson (S)
Förmögenhetsstatistik

7

2013/14:513 av Hannah Bergstedt (S)
Fördröjning av skatteförändringar

8

2013/14:520av Hannah Bergstedt (S)
Tidsplan för förbättrade etableringsmöjligheter för digital industri

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

9

RiR 2014:15 Nyanländ i Sverige - Effektiva insatser för ett snabbt mottagande?

AU

Ärenden för förnyad bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

10

Bet. 2013/14:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken

5 res. (S, MP, SD, V)

Skatteutskottets betänkande

11

Bet. 2013/14:SkU33 Redovisning av skatteutgifter 2014

1 res. (S)

Finansutskottets betänkande

12

Bet. 2013/14:FiU36 Uppskov till 2014/15 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Kulturutskottets betänkande

13

Bet. 2013/14:KrU8 Folkbildningsfrågor

11 res. (S, MP, SD, V)

Civilutskottets betänkanden

14

Bet. 2013/14:CU27 Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område

15

Bet. 2013/14:CU33 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen

3 res. (MP, SD, V)

16

Bet. 2013/14:CU34 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

8 res. (S, MP, SD, V)

17

Bet. 2013/14:CU37 Riksrevisionens rapport om statens hantering av riksintressen

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

18

Bet. 2013/14:FiU12 Ogiltigförklarande av vissa sedlar och mynt

19

Bet. 2013/14:FiU28 Användningen av kreditbetyg i riskhantering

20

Bet. 2013/14:FiU32 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2009–2013

21

Bet. 2013/14:FiU33 Årsredovisning för staten 2013

1 res. (S, MP, V)

22

Bet. 2013/14:FiU19 Förstärkta kapitaltäckningsregler

1 res. (V)

Skatteutskottets betänkande

23

Bet. 2013/14:SkU32 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Justitieutskottets betänkanden

24

Bet. 2013/14:JuU32 Nämndemannauppdraget – stärkt förtroende och högre krav

7 res. (S, MP, V)

25

Bet. 2013/14:JuU33 Förlängd övergångstid för tillämpning av vissa bestämmelser i polisdatalagen

26

Bet. 2013/14:JuU36 Skärpningar i vapenlagstiftningen

4 res. (S, SD)

27

Bet. 2013/14:JuU40 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Interpellationssvar tidigast kl. 13.00

Finansminister Anders Borg (M)

28

2013/14:506 av Eva-Lena Jansson (S)
Ekonomisk utsatthet och ökad ojämlikhet

29

2013/14:518 av Hillevi Larsson (S)
Pensionärsskatten

30

2013/14:523 av Leif Jakobsson (S)
Omförhandling av skatteavtalet med Danmark

Socialminister Göran Hägglund (KD)

31

2013/14:488 av Ann Arleklo (S)
Biosimilarer

32

2013/14:514 av Hillevi Larsson (S)
Oberoende organ för bedömning av personskador

33

2013/14:536 av Cecilia Dalman Eek (S)
Astra Zeneca, akademin och förutsättningarna för enkla forskningssamarbeten inom hälso- och sjukvården

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

34

2013/14:517 av Krister Örnfjäder (S)
Höjda fartböter vid vägarbeten

35

2013/14:521 av Katarina Köhler (S)
E4-omdragning i Skellefteå

36

2013/14:524 av Stina Bergström (MP)
Felaktiga underlag som grund för regeringens transportplan

37

2013/14:525 av Stina Bergström (MP)
Ansvar för framtida godstrafik på järnväg

Miljöminister Lena Ek (C)

38

2013/14:493 av Annika Lillemets (MP)
Skydd av Vättern

39

2013/14:498 av Jens Holm (V)
Minskad användning av kemikalier i textilier

40

2013/14:508 av Matilda Ernkrans (S)
Kostnadseffektiv miljö- och klimatpolitik

41

2013/14:529 av Helén Pettersson i Umeå (S)
Vargens utbredning

42

2013/14:532 av Matilda Ernkrans (S)
Bisfenol A

Försvarsminister Karin Enström (M)

43

2013/14:505 av Tina Ehn (MP)
Framtiden för försvarsmusiken
2013/14:516 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)
Bevarande av Marinens Musikkår

44

2013/14:526 av Valter Mutt (MP)
Marina skjutövningar

45

2013/14:527 av Valter Mutt (MP)
Generalläkarens anhållan om att regeringen klargör tillsynsmyndighetens uppdrag och befogenheter

46

2013/14:534 av Anna-Lena Sörenson (S)
Synen på stödet till frivilliga försvarsorganisationer