Onsdag den 25 november 2020

Föredragningslista 2020/21:41

Föredragningslista

2020/21:41

Onsdagen den 25 november 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 4 november

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2020/21:121 av Kjell Jansson (M)
Utbyggnad av Arlanda

3

2020/21:158 av Thomas Morell (SD)
Polisens användning av medel avsedda för kontroll av cabotagetransporter

4

2020/21:172 av Thomas Morell (SD)
Ytterligare dispens för yrkesförarkompetens

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2020/21:50 Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning

CU

6

2020/21:52 Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet

JuU

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:47 Uppföljning av vaccinationer mot covid-19

7

2020/21:3771 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

med anledning av skr. 2020/21:39 Riksrevisionens rapport om arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning

8

2020/21:3772 av Magnus Persson m.fl. (SD)

AU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialutskottets betänkanden

9

Bet. 2020/21:SoU10 Huvudmannaskap för personlig assistans

1 res. (S, C, L, MP)

10

Bet. 2020/21:SoU11 Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper

1 res. (S, C, L, MP)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

11

Bet. 2020/21:MJU5 Skyddsjakt på varg

3 res. (S, V, L, MP)

12

Bet. 2020/21:MJU3 Riksrevisionens rapport om statliga åtgärder för fler miljöbilar

4 res. (M, SD, KD)

13

Bet. 2020/21:MJU4 Nytt regelverk för handel med utsläppsrätter

1 res. (V)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

14

Bet. 2020/21:FiU1 Statens budget 2021 – rambeslutet

9 res. (M, SD, C, V, KD)

15

Bet. 2020/21:FiU11 Höständringsbudget för 2020 samt extra ändringsbudget för 2020 – ytterligare medel till kommuner och regioner, ökad testning och andra merkostnader med anledning av coronaviruset samt ändrade regler för kostförmån i särskilda fall

16

Bet. 2020/21:FiU14 Ändrade krav på insiderförteckningar och några tillsynsfrågor

Skatteutskottets betänkanden

17

Bet. 2020/21:SkU8 Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket

18

Bet. 2020/21:SkU9 Justerande bestämmelser om avdrag för koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto

19

Bet. 2020/21:SkU10 Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner och vissa andra inkomstskattefrågor

Justitieutskottets betänkande

20

Bet. 2020/21:JuU10 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

4 res. (M, C, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.