Onsdag den 25 oktober 2017

Föredragningslista 2017/18:23

Föredragningslista

2017/18:23

Onsdagen den 25 oktober 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om vice ordförande i utskott

1

Mats Pertoft (MP) som vice ordförande i justitieutskottet fr.o.m. den 19 oktober t.o.m. den 30 april 2018 under Annika Hirvonen Falks (MP) ledighet

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

2

RiR 2017:22 Regeringens hantering av rekommendationer från EU, IMF och OECD

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

3

2017/18:23 Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

UU

4

2017/18:29 Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige

SoU

5

2017/18:34 Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning – genomförande av ICT-direktivet

SfU

Skrivelser

6

2017/18:27 Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning

SkU

7

2017/18:30 Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget – ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv

SfU

8

2017/18:33 Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration

SfU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

9

Bet. 2017/18:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016

Trafikutskottets betänkande

10

Bet. 2017/18:TU3 Regelförenkling för sjöfarten

Ärenden för debatt och avgörande

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

11

Bet. 2017/18:SfU8 Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015

2 res. (M, SD)

12

Bet. 2017/18:SfU9 Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar

1 res. (KD)

Försvarsutskottets betänkanden

13

Bet. 2017/18:FöU2 Reglerna om finansiering av kärnavfallshanteringen

1 res. (KD)

14

Bet. 2017/18:FöU9 Elberedskapsavgift

Civilutskottets betänkande

15

Bet. 2017/18:CU3 Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

1 res. (SD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

16

Bet. 2017/18:MJU5 Miljöbedömningar

4 res. (S, MP, V)

Näringsutskottets betänkanden och utlåtande

17

Bet. 2017/18:NU5 Ändringar i konkurrenslagen

18

Bet. 2017/18:NU6 Lagändringar till följd av en samlad förordning om EU-varumärken

19

Utl. 2017/18:NU8 Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen

6 res. (M, SD, C, V, L, KD)

20

Bet. 2017/18:NU7 Biogas i naturgasnätet

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.