Onsdag den 27 maj 2020

Föredragningslista 2019/20:126

Föredragningslista

2019/20:126

Onsdagen den 27 maj 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 6 maj

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

2

RiR 2020:13 Stöd och matchning – ett valfrihetssystem för arbetssökande

AU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:167 Extra ändringsbudget för 2020 – Stöd till hälso- och sjukvården, utbildningsinsatser och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

3

2019/20:3620 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

4

2019/20:3624 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

5

2019/20:3625 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

FiU

EU-dokument

6

COM(2020) 206 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller medlen för den särskilda tilldelningen för sysselsättningsinitiativet för unga
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 juli 2020

NU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkande

7

Bet. 2019/20:UU8 Europarådet

1 res. (C)

Socialutskottets betänkande

8

Bet. 2019/20:SoU15 Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården

4 res. (SD, V, KD)

Finansutskottets betänkande

9

Bet. 2019/20:FiU58 Rättelse i lagen om näringsförbud

Justitieutskottets betänkanden

10

Bet. 2019/20:JuU23 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

15 res. (M, SD, V, KD)

11

Bet. 2019/20:JuU24 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

12

Bet. 2019/20:JuU40 En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet

2 res. (M, SD, C, KD, L)

Socialutskottets betänkande

13

Bet. 2019/20:SoU11 Hälso- och sjukvårdens organisation m.m.

35 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkande

14

Bet. 2019/20:FiU59 Extra ändringsbudget för 2020 – Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det harvarit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

2 res. (SD, KD)

Trafikutskottets betänkanden

15

Bet. 2019/20:TU16 Ökat skydd för sjömäns anställning vid sjöröveri eller väpnat rån mot fartyg

16

Bet. 2019/20:TU18 Förlängd giltighetstid för yrkeskompetensbevis

2 res. (M, SD, KD)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

17

Bet. 2019/20:AU12 Förutsättningar för etableringsjobb och vissa frågor om kontroll inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

2 res. (M, SD, KD)

Civilutskottets betänkande

18

Bet. 2019/20:CU20 Några fastighetsrättsliga frågor

1 res. (KD)

Utbildningsutskottets betänkande

19

Bet. 2019/20:UbU19 En mer ändamålsenlig dataskyddsreglering för studiestödsverksamheten

Socialförsäkringsutskottets betänkande

20

Bet. 2019/20:SfU23 Några frågor om rehabiliteringsersättning och vårdbidrag

Utrikesutskottets betänkande

21

Bet. 2019/20:UU17 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer

6 res. (M, SD, C, KD, L)

Näringsutskottets betänkanden

22

Bet. 2019/20:NU16 Riksrevisionens granskning av statliga insatser för att underlätta nyföretagande genom digitalisering

11 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

23

Bet. 2019/20:NU17 Riksrevisionens rapport om Konkurrensverkets tillsyn

1 res. (S, V, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.