Onsdag den 28 april 2021

Föredragningslista 2020/21:115

Föredragningslista

2020/21:115

Onsdagen den 28 april 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 7 april

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2020/21:666 av Jens Holm (V)
Biobränsle och klimat- och miljömålen

3

2020/21:670 av Amineh Kakabaveh (-)
Krigsbrott mot kvinnor och dess följder

4

2020/21:680 av Kjell Jansson (M)
Strandskyddets framtid

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

5

RiR 2021:11 Omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon

TU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:170 Barn som bevittnar brott

6

2020/21:3986 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

7

2020/21:3990 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

8

2020/21:3993 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

9

2020/21:3999 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

med anledning av skr. 2020/21:95 Barns och ungas läsning

10

2020/21:3985 av Roland Utbult m.fl. (KD)

KrU

11

2020/21:3987 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

KrU


med anledning av skr. 2020/21:145 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket 2020

12

2020/21:3998 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

13

2020/21:4001 av Emil Källström och Lars Thomsson (båda C)

FiU

med anledning av skr. 2020/21:167 Riksrevisionens granskning av miljöskatter på lång sikt

14

2020/21:4003 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

15

Bet. 2020/21:FiU23 Riksbankens förvaltning 2020

16

Bet. 2020/21:FiU45 Värdlandsavtal mellan Sverige och Banken för internationell betalningsutjämning (BIS)

Försvarsutskottets betänkande

17

Bet. 2020/21:FöU7 Samhällets krisberedskap

20 res. (M, SD, C, V, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

18

Bet. 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik

29 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Kulturutskottets betänkanden

19

Bet. 2020/21:KrU2 Idrott, friluftsliv och spel

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)

20

Bet. 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor

14 res. (M, SD, C, V, KD, L)

21

Bet. 2020/21:KrU10 Folkbildningsfrågor

4 res. (M, SD, V, KD)

Utrikesutskottets betänkande

22

Bet. 2020/21:UU16 Afrika

6 res. (SD, V, KD)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Socialförsäkringsutskottets betänkande

23

Bet. 2020/21:SfU21 Socialförsäkringsfrågor

34 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

24

Bet. 2020/21:MJU15 Skogspolitik

26 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

25

Bet. 2020/21:MJU16 Naturvård och biologisk mångfald

22 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Konstitutionsutskottets betänkanden

26

Bet. 2020/21:KU23 Fri- och rättigheter m.m.

11 res. (M, SD, C, V, KD, L)

27

Bet. 2020/21:KU24 Författningsfrågor

8 res. (M, SD, C, V, L)

Utrikesutskottets betänkande

28

Bet. 2020/21:UU15 Mellanöstern

8 res. (M, SD, V, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialutskottets betänkande

29

Bet. 2020/21:SoU37 Vaccininköp och vaccinleveranser

2 res. (S, C, V, MP)

Justitieutskottets betänkande

30

Bet. 2020/21:JuU14 En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg

1 res. (S, MP)

Trafikutskottets betänkanden

31

Bet. 2020/21:TU10 Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

32

Bet. 2020/21:TU11 Transportstyrelsens olycksdatabas

1 res. (SD)

33

Bet. 2020/21:TU9 Väg- och fordonsfrågor

46 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Arbetsmarknadsutskottets utlåtande

34

Utl. 2020/21:AU15 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om bindande åtgärder för transparens i lönesättningen

1 res. (M, SD, KD)

Civilutskottets betänkanden

35

Bet. 2020/21:CU10 Ersättningsrätt och insolvensrätt

19 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

36

Bet. 2020/21:CU12 Konsumenträtt

31 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

37

Bet. 2020/21:CU13 Planering och byggande

59 res. (M, SD, C, V, KD, L)

38

Bet. 2020/21:CU14 Hushållningen med mark- och vattenområden

20 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.