Onsdag den 28 november 2018

Föredragningslista 2018/19:22

Föredragningslista

2018/19:22

Onsdagen den 28 november 2018

Kl.

09.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Arbetsplenum

16.00

Val

Votering (efter förrättande av val kl. 16.00)

______________________________________________________________________________

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Anmälan om kompletteringsval

2

Fredrik Stenberg (S) som suppleant i finansutskottet fr.o.m. den 1 december 2018 t.o.m. den 1 januari 2019 under Björn Wiechels (S) ledighet

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

3

2018/19:FPM13 Kommissionens arbetsprogram 2019 COM(2018) 800

UU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

4

2018/19:16 En ny kustbevakningslag

FöU

Skrivelser

5

2018/19:15 Riksrevisionens rapport om skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

KU

6

2018/19:17 2018 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

JuU

Motion

med anledning av skr. 2018/19:10 Riksrevisionens rapport om deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser

7

2018/19:687 av Alexander Christiansson m.fl. (SD)

AU

EU-dokument

8

COM(2018) 744 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet [ändrat genom direktiv 2018/XXX/EU] och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XXX [Styrningen av energiunionen], på grund av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 21 januari 2019

NU

Val till Riksdagens arvodesnämnd, Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna och Statsrådsarvodesnämnden kl. 16.00

9

Val av ordförande, ersättare för ordföranden och ledamöter till Riksdagens arvodesnämnd

10

Val av ordförande och ledamöter till Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

11

Val av ordförande och ledamöter till Statsrådsarvodesnämnden

Ärenden för avgörande efter förrättande av val
kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Socialutskottets betänkanden

12

Bet. 2018/19:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017

1 res. (SD)

13

Bet. 2018/19:SoU5 Bastjänstgöring för läkare

3 res. (SD, V)

14

Bet. 2018/19:SoU6 Framtidens äldreomsorg – en nationell kvalitetsplan

1 res. (SD)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

15

Bet. 2018/19:FiU14 Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna

1 res. (V)

16

Bet. 2018/19:FiU18 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden

17

Bet. 2018/19:FiU29 Avvecklingssystem som inte omfattas av EU:s regelverk och föreskrifter om produktingripande

Försvarsutskottets betänkande

18

Bet. 2018/19:FöU2 Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner

2 res. (SD, C, KD, L)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

19

Bet. 2018/19:SfU10 Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar

3 res. (S, SD, V, MP)

20

Bet. 2018/19:SfU12 Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning

3 res. (SD, C, V)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.