Onsdag den 28 september 2016

Föredragningslista 2016/17:10

Föredragningslista

2016/17:10

Onsdagen den 28 september 2016

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Barbro Westerholm (L) som suppleant i utbildningsutskottet

2

Said Abdu (L) som suppleant i utbildningsutskottet

3

Roger Haddad (L) som suppleant i trafikutskottet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

4

2016/17:8 av Rickard Nordin (C)
Samhällets stöd vid problematiskt dataspelande

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

5

RiR 2016:21 Förberedande och orienterande utbildning – Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning

AU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2016/17:3 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder

FiU

7

2016/17:4 Ett reformerat bilstöd

SoU

8

2016/17:7 Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission

SkU

9

2016/17:13 Anvisade elavtal

NU

10

2016/17:14 Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen

SkU

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:187 Genomförande av EU:s försvarardirektiv

11

2016/17:66 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

JuU

med anledning av prop. 2016/17:16 Godkännande av klimatavtalet från Paris

12

2016/17:87 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

MJU

med anledning av skr. 2015/16:192 Handlingsplan 2016–2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp

13

2016/17:50 av Johan Hedin (C)

JuU

14

2016/17:54 av Roger Haddad m.fl. (L)

JuU

15

2016/17:65 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (båda SD)

JuU

16

2016/17:67 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Finansutskottets betänkande

17

Bet. 2016/17:FiU12 En uppdaterad fondlagstiftning (UCITSV)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

18

Bet. 2016/17:AU3 Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning

2 res. (M, KD)

Utbildningsutskottets betänkande

19

Bet. 2016/17:UbU3 Fler elever i fler skolor

1 res. (SD)

Skatteutskottets betänkanden

20

Bet. 2016/17:SkU6 Ett svenskt tonnagebeskattningssystem

1 res. (SD)

21

Bet. 2016/17:SkU2 Unionstullkodexen och elektroniskt uppgiftslämnande

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

22

Bet. 2015/16:MJU23 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall

6 res. (V, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.