Onsdag den 29 mars 2017

Föredragningslista 2016/17:88

Föredragningslista

2016/17:88

Onsdagen den 29 mars 2017

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

1

2016/17:375 av Christian Holm Barenfeld (M)
Missvisande statistik

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2016/17:FPM78 Slutrapport från Högnivågruppen för egna medel (Montirapporten)

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

3

2016/17:142 Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen

SkU

4

2016/17:145 Vissa frågor om läkemedelsregistret

SoU

5

2016/17:153 Det statliga tandvårdsstödet – förbättrad information, kontroll och uppföljning

SoU

 

Redogörelse

 

6

2016/17:RR3 Riksrevisionens redogörelse om revisionsberättelsen över Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2016

UbU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå

 

7

2016/17:3647 av Fredrik Malm m.fl. (L)

SfU

8

2016/17:3649 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SfU

9

2016/17:3650 av Johan Forssell m.fl. (M)

SfU

10

2016/17:3652 av Paula Bieler m.fl. (SD)

SfU

11

2016/17:3653 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

SfU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Finansutskottets betänkande

 

12

Bet. 2016/17:FiU39 Riksrevisionens rapport om internationella jämförelser av inkomstskillnader

 

 

Justitieutskottets betänkande

 

13

Bet. 2016/17:JuU19 Kriminalvårdsfrågor

17 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Ärende för avgörande kl. 16.00

 

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Utrikesutskottets betänkande

 

14

Bet. 2016/17:UU8 Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet

3 res. (M, V, KD)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Försvarsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2016/17:FöU10 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för explosiva varor

6 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2016/17:SfU7 En handräckningsbestämmelse i lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

2 res. (SD, V)

17

Bet. 2016/17:SfU13 Ny lag om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

18

Bet. 2016/17:MJU18 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer

1 res. (C, KD)

 

Näringsutskottets betänkanden

 

19

Bet. 2016/17:NU15 Ombud vid stämma i kollektiva förvaltningsorganisationer

 

20

Bet. 2016/17:NU13 Handelspolitik

28 res. (M, SD, C, V, L, KD)

21

Bet. 2016/17:NU14 Energipolitik

23 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

22

Bet. 2016/17:KU19 Allmänna helgdagar

4 res. (M, SD, L, KD)

23

Bet. 2016/17:KU22 Valfrågor

3 res. (SD, V)

 

Skatteutskottets betänkanden

 

24

Bet. 2016/17:SkU25 Mervärdesskatt

8 res. (M, SD, C, V, L, KD)

25

Bet. 2016/17:SkU22 Inkomstskatt

20 res. (M, SD, C, V, L, KD)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.