Onsdag den 29 november 2017

Föredragningslista 2017/18:39

Föredragningslista

2017/18:39

Onsdagen den 29 november 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

1

2017/18:141 av Helena Bouveng (M)
Välfärdsutredningens förslag och jämställdheten

2

2017/18:202 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Dieselförbud i storstäder

3

2017/18:221 av Gunilla Nordgren (M)
Framtiden för svensk biogas

4

2017/18:223 av Margareta Larsson (-)
Patientsäkerhet kring psykofarmaka och självmord

5

2017/18:230 av Sten Bergheden (M)
Vargens status i art- och habitatdirektivet

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

6

2017/18:FPM24 Kommissionens arbetsprogram 2018 KOM(2017) 650

UU

Anmälan om granskningsrapport

7

RiR 2017:28 Varför sparar lärosätena? – En granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor

UbU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

8

2017/18:45 En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor

UbU

9

2017/18:53 Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension

AU

10

2017/18:55 Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk

KU

Skrivelse

11

2017/18:54 Riksrevisionens rapport om regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet

TU

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:41 Ändringar i postlagen

12

2017/18:3934 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD)

TU

13

2017/18:3940 av Emma Wallrup m.fl. (V)

TU

EU-dokument

14

KOM(2017) 648 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 januari 2018

TU

15

KOM(2017) 653 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 januari 2018

TU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialutskottets betänkanden

16

Bet. 2017/18:SoU12 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet

17

Bet. 2017/18:SoU5 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

20 res. (S, SD, MP, C, V, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Civilutskottets betänkande

18

Bet. 2017/18:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

14 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Konstitutionsutskottets betänkande

19

Bet. 2017/18:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

4 res. (SD, V, KD)

Finansutskottets betänkande

20

Bet. 2017/18:FiU15 Avgifter för prövningar enligt EU:s förordning om referensvärden

Skatteutskottets betänkanden

21

Bet. 2017/18:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

7 res. (M, SD, C, L, KD)

22

Bet. 2017/18:SkU3 Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall

1 res. (SD)

23

Bet. 2017/18:SkU4 Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

2 res. (M, SD, C, L, KD)

24

Bet. 2017/18:SkU5 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina

25

Bet. 2017/18:SkU6 Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring

1 res. (SD)

Utrikesutskottets betänkande

26

Bet. 2017/18:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

3 res. (M, SD, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

27

Bet. 2017/18:MJU7 Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.