Onsdag den 3 juni 2015

Föredragningslista 2014/15:108

Föredragningslista

2014/15:108

Onsdagen den 3 juni 2015

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om vice ordförande i utskott

1

Kristina Yngwe (C) som vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet fr.o.m. den 2 juni 2015

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2014/15:620 av Robert Hannah (FP)
Utredning om asylprövningen för hbtq-flyktingar

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

3

Bet. 2014/15:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012–2014

4

Bet. 2014/15:FiU17 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2014

5

Bet. 2014/15:FiU31 Förändrade villkor för affärsverkscheferna

Utrikesutskottets utlåtande

6

Utl. 2014/15:UU18 Mot en ny europeisk grannskapspolitik

2 res. (SD, V)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Trafikutskottets betänkande

7

Bet. 2014/15:TU13 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

9 res. (M, SD, C, V, FP, KD)

Utrikesutskottets betänkande

8

Bet. 2014/15:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2014

20 res. (S, M, SD, MP, C, V, FP, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Utrikesutskottets betänkande

9

Bet. 2014/15:UU11 Strategisk exportkontroll 2014 — krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

4 res. (M, SD, V)

Försvarsutskottets betänkande

10

Bet. 2014/15:FöU10 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen

1 res. (SD)

Civilutskottets betänkanden

11

Bet. 2014/15:CU12 Förenklingar i anläggningslagen

3 res. (M, C, FP, KD)

12

Bet. 2014/15:CU13 Ledningsrätt i tomträtt

2 res. (FP)

13

Bet. 2014/15:CU14 Modernare lantmäterisammanträden

Socialutskottets betänkanden

14

Bet. 2014/15:SoU13 Riksrevisionens rapport om överenskommelser mellan regeringen och SKL inom hälso- och sjukvården

15

Bet. 2014/15:SoU17 Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

16

Bet. 2014/15:UFöU4 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak

7 res. (M, SD, C, FP, KD)

Utrikesutskottets betänkanden

17

Bet. 2014/15:UU14 Europarådet

1 res. (SD)

18

Bet. 2014/15:UU16 Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.