Onsdag den 3 mars 2021

Föredragningslista 2020/21:87

Föredragningslista

2020/21:87

Onsdagen den 3 mars 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

15.00

Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 10 februari

Avsägelser

2

Michael Anefur (KD) som ledamot i socialutskottet

3

Gudrun Brunegård (KD) som ledamot i utbildningsutskottet

4

Sofia Damm (KD) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet och som suppleant i EU-nämnden

5

Robert Halef (KD) som suppleant i utrikesutskottet

6

Pia Steensland (KD) som suppleant i socialutskottet

Anmälan om kompletteringsval

7

Pia Steensland (KD) som ledamot i socialutskottet

8

Michael Anefur (KD) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet och som suppleant i socialförsäkringsutskottet

9

Sofia Damm (KD) som ledamot i EU-nämnden och som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

10

Gudrun Brunegård (KD) som suppleant i utrikesutskottet och utbildningsutskottet

Utökning av antalet suppleanter

11

Från 321 till 322 i socialförsäkringsutskottet

Val av extra suppleant

12

Pernilla Stålhammar (MP) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

13

2020/21:472 av Johan Hultberg (M)
Antigentester för covid-19

14

2020/21:473 av Johan Hultberg (M)
Sekvensering av provsvar

15

2020/21:511 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Projekt Malmporten

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

16

2020/21:94 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet – investeringar i ökad nätkapacitet

NU

17

2020/21:96 Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

UbU

Redogörelse

18

2020/21:RJ1 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsredovisning 2020

UbU

Motioner

med anledning av skr. 2020/21:92 En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025

19

2020/21:3865 av Ali Esbati m.fl. (V)

AU

20

2020/21:3868 av Mats Green m.fl. (M)

AU

21

2020/21:3870 av Arman Teimouri m.fl. (L)

AU

22

2020/21:3871 av Sofia Damm m.fl. (KD)

AU

EU-dokument

23

COM(2020) 789 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén SAMT Regionkommittén Strategi för hållbar och smart mobilitet – att sätta EU-transporterna på rätt spår för framtiden

TU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Skatteutskottets utlåtande

24

Utl. 2020/21:SkU33 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av vissa befogenheter i mervärdesskattedirektivet

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

25

Bet. 2020/21:MJU9 Klimatpolitik

16 res. (M, SD, C, V, KD, L)

26

Bet. 2020/21:MJU8 Fiskeripolitik

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Skatteutskottets betänkanden

27

Bet. 2020/21:SkU16 Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet

1 res. (M, SD)

28

Bet. 2020/21:SkU17 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

29

Bet. 2020/21:SfU13 Socialavgifter

3 res. (SD, KD)

30

Bet. 2020/21:SfU14 Medborgarskap

8 res. (M, SD, KD)

Kulturutskottets betänkande

31

Bet. 2020/21:KrU3 Radio och tv i allmänhetens tjänst

4 res. (SD, KD, L)

Utbildningsutskottets betänkande

32

Bet. 2020/21:UbU8 Studiestöd

6 res. (M, SD, V, KD, L)

Näringsutskottets betänkanden

33

Bet. 2020/21:NU13 Handelspolitik

46 res. (M, SD, C, V, KD, L)

34

Bet. 2020/21:NU14 Regional utvecklingspolitik

15 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Justitieutskottets betänkande

35

Bet. 2020/21:JuU18 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2019

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

36

Bet. 2020/21:MJU7 Kompletterande bestämmelser med anledning av den nya EU-förordningen om spritdrycker och EU:s tillträde till Genèveakten

Socialutskottets betänkanden

37

Bet. 2020/21:SoU28 Uppföljning och utvärdering av ekonomiskt stöd till äldreomsorgen

38

Bet. 2020/21:SoU21 Språkplikt – deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd

1 res. (V)

Utbildningsutskottets betänkande

39

Bet. 2020/21:UbU9 Möjlighet till betyg från årskurs 4

4 res. (M, SD, V, KD)

Finansutskottets betänkande

40

Bet. 2020/21:FiU41 Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen

4 res. (S, M, SD, KD, MP)

Socialutskottets betänkanden

41

Bet. 2020/21:SoU9 Äldrefrågor

31 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

42

Bet. 2020/21:SoU13 Frågor om psykisk hälsa

13 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Utrikesutskottets betänkande

43

Bet. 2020/21:UU6 Strategi för den arktiska regionen

11 res. (M, SD, C, V, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

44

Bet. 2020/21:MJU11 Vattenvård

14 res. (M, SD, C, KD, L)

45

Kl. 15.00 Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 25-26 februari

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.