Onsdag den 31 maj 2017

Föredragningslista 2016/17:117

Föredragningslista

2016/17:117

Onsdagen den 31 maj 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 10 maj

Anmälan om kompletteringsval

2

Gunnar Hedberg (M) som suppleant i EU-nämnden under Ulrika Karlsson i Uppsalas (M) ledighet fr.o.m. i dag t.o.m. den 18 juni

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

3

2016/17:192 Vissa skattefrågor för ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser

SkU

4

2016/17:195 Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

CU

Skrivelse

5

2016/17:130 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2016

FiU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utrikesutskottets betänkande

6

Bet. 2016/17:UU3 Norden

10 res. (M, SD, V, KD)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

7

Bet. 2016/17:SfU24 Vissa socialförsäkringsfrågor

Trafikutskottets betänkanden

8

Bet. 2016/17:TU16 Cykelfrågor

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

9

Bet. 2016/17:TU17 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

15 res. (M, SD, C, L, KD)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Kulturutskottets betänkanden

10

Bet. 2016/17:KrU10 Konstarter och kulturskaparnas villkor

13 res. (M, SD, C, V, L, KD)

11

Bet. 2016/17:KrU9 Kulturarvsfrågor

35 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

12

Bet. 2016/17:SfU21 Ytterligare anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen

1 res. (SD)

13

Bet. 2016/17:SfU23 Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

4 res. (M, SD, V, KD)

Socialutskottets betänkande

14

Bet. 2016/17:SoU22 Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård

2 res. (S, SD, MP, V)

Utbildningsutskottets betänkande

15

Bet. 2016/17:UbU20 Studiestartsstöd – ett nytt rekryterande studiestöd

6 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Finansutskottets betänkande

16

Bet. 2016/17:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2014–2016

Justitieutskottets betänkande

17

Bet. 2016/17:JuU26 Utökad samverkan mellan domstolar

Utrikesutskottets betänkande

18

Bet. 2016/17:UU9 Strategisk exportkontroll 2016 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

2 res. (V, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

19

Bet. 2016/17:MJU22 Övergripande miljöfrågor

9 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.