Onsdag den 5 december 2018

Föredragningslista 2018/19:24

Föredragningslista

2018/19:24

Onsdagen den 5 december 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 14 november

Utökning av antalet suppleanter

2

Från 26 till 27 i civilutskottet

3

Från 25 till 26 i försvarsutskottet

4

Från 26 till 27 i socialförsäkringsutskottet

5

Från 25 till 26 i socialutskottet

6

Från 25 till 26 i kulturutskottet

7

Från 25 till 26 i trafikutskottet

8

Från 73 till 77 i EU-nämnden

Val av extra suppleanter

9

Amanda Palmstierna (MP) som suppleant i civilutskottet

10

Janine Alm Ericson (MP) som suppleant i försvarsutskottet

11

Åsa Lindhagen (MP) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

12

Anna Sibinska (MP) som suppleant i socialutskottet

13

Annica Hjerling (MP) som suppleant i kulturutskottet

14

Maria Gardfjell (MP) som suppleant i trafikutskottet och EU-nämnden

15

Maria Malmer Stenergard (M) som suppleant i EU-nämnden

16

Jessica Rosencrantz (M) som suppleant i EU-nämnden

17

Lotta Finstorp (M) som suppleant i EU-nämnden

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

18

2018/19:19 Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2017

JuU

Motioner

med anledning av skr. 2018/19:14 Riksrevisionens rapport om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa

19

2018/19:1883 av Johan Forssell m.fl. (M)

SfU

20

2018/19:1948 av Solveig Zander (C)

SfU

21

2018/19:2149 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

SfU

EU-dokument

22

COM(2018) 734 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Mot en heltäckande EU-ram för hormonstörande ämnen

MJU

Motioner för omedelbar hänvisning

23

2935motioner väckta under allmänna motionstiden
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

Enligt bilagd motionsförteckning

Ärenden för debatt och avgörande

Reservationer

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden

24

Bet. 2018/19:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

3 res. (SD, V, L)

25

Bet. 2018/19:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

3 res. (SD, L)

Utrikesutskottets utlåtande

26

Utl. 2018/19:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2019

2 res. (SD, V)

Skatteutskottets betänkande

27

Bet. 2018/19:SkU5 Ytterligare ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och några andra skattefrågor

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.