Onsdag den 5 juni 2019

Föredragningslista 2018/19:100

Föredragningslista

2018/19:100

Onsdagen den 5 juni 2019

Kl.

09.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 15 maj

 

2

Anmälan om ledamöter och ersättare i Europaparlamentet

 

 

Avsägelse

 

3

Alice Bah Kuhnke (MP) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 19 juni

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

4

2018/19:244 av Arin Karapet (M)
Påtryckningar mot Försäkringskassan

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

5

2018/19:129 Riksrevisionens rapport om säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 18 september

KrU

 

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 12 juni

Reservationer

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

6

Bet. 2018/19:MJU16 Ändamålsenliga sanktioner mot otillåtna avfallstransporter

 

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

 

7

Bet. 2018/19:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

 

 

Konstitutionsutskottets betänkande och utlåtande

 

8

Bet. 2018/19:KU33 Indelning i utgiftsområden

 

9

Utl. 2018/19:KU37 Granskning av meddelande om att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom EU

 

 

Trafikutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2018/19:TU14 Sjöfartsfrågor

13 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

11

Bet. 2018/19:TU16 Väg- och fordonsfrågor

31 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.