Onsdag den 5 maj 2021

Föredragningslista 2020/21:119

Föredragningslista

2020/21:119

Onsdagen den 5 maj 2021

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 14 april

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2020/21:691 av Johan Hultberg (M)
Brister i smittspårningen

3

2020/21:698 av Eric Palmqvist (SD)
Hårdare reglering av handel med metallskrot

4

2020/21:699 av Eric Palmqvist (SD)
Marknadshandlarnas situation och pandemilagstiftningen

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

5

RiR 2021:13 Yrkeshögskolan – ambitioner, styrning och uppföljning

UbU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2020/21:184 Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

SkU

7

2020/21:187 Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion

MJU

8

2020/21:189 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning

NU

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:99 Vårändringsbudget för 2021

9

2020/21:4034 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)

FiU


med anledning av prop. 2020/21:100 2021 års ekonomiska vårproposition

10

2020/21:4019 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

FiU

11

2020/21:4031 av Amineh Kakabaveh (-)

FiU

12

2020/21:4032 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)

FiU

13

2020/21:4033 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

FiU

14

2020/21:4035 av Ebba Busch m.fl. (KD)

FiU

med anledning av prop. 2020/21:171 Angiven yrkesgrupp – åtgärder för en begriplig sjukförsäkring

15

2020/21:4013 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

SfU

16

2020/21:4018 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)

SfU

17

2020/21:4022 av Hans Eklind m.fl. (KD)

SfU

18

2020/21:4025 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

SfU

med anledning av prop. 2020/21:176 Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion

19

2020/21:4005 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

CU

20

2020/21:4009 av Robert Hannah m.fl. (L)

CU

21

2020/21:4010 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)

CU

22

2020/21:4024 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M, KD)

CU

23

2020/21:4029 av Martina Johansson m.fl. (C)

CU

med anledning av prop. 2020/21:182 Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier

24

2020/21:3982 av Jonas Andersson i Skellefteå och Jennie Åfeldt (båda SD)

SfU

25

2020/21:4006 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, KD)

SfU

26

2020/21:4014 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SfU

27

2020/21:4027 av Jonny Cato m.fl. (C)

SfU

28

2020/21:4030 av Fredrik Malm m.fl. (L)

SfU

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

29

Bet. 2020/21:MJU17 Jordbrukspolitik

29 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Kulturutskottets betänkanden

30

Bet. 2020/21:KrU2 Idrott, friluftsliv och spel

24 res. (M, SD, C, V, KD, L)

31

Bet. 2020/21:KrU6 Kulturarvsfrågor

14 res. (M, SD, C, V, KD, L)

32

Bet. 2020/21:KrU10 Folkbildningsfrågor

4 res. (M, SD, V, KD)

Utrikesutskottets betänkande

33

Bet. 2020/21:UU16 Afrika

6 res. (SD, V, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Socialutskottets betänkanden

34

Bet. 2020/21:SoU34 Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

2 res. (SD, C)

35

Bet. 2020/21:SoU22 Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

6 res. (SD, C, L)

Konstitutionsutskottets betänkanden

36

Bet. 2020/21:KU17 Riksrevisionens årsredovisning för 2020

37

Bet. 2020/21:KU28 Riksrevisionens rapport om automatiserat beslutsfattande i statsförvaltningen

38

Bet. 2020/21:KU30 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

Utbildningsutskottets betänkande

39

Bet. 2020/21:UbU22 Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer

Justitieutskottets betänkanden

40

Bet. 2020/21:JuU25 Processrättsliga frågor

42 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

41

Bet. 2020/21:JuU40 Redogörelse för verksamheten inom den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol och den svenska delegationens arbete under 2020

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

42

Bet. 2020/21:AU14 Undantag för deltidsbrandmän vid beräkning av arbetslöshetsersättning

1 res. (M, KD)

Näringsutskottets betänkanden

43

Bet. 2020/21:NU19 Gränsöverskridande tillgång till radio- och tv-program

44

Bet. 2020/21:NU20 Näringspolitik

37 res. (M, SD, C, V, KD, L)

45

Bet. 2020/21:NU21 Energipolitik

54 res. (M, SD, C, V, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.