Onsdag den 6 december 2017

Föredragningslista 2017/18:44

Föredragningslista

2017/18:44

Onsdagen den 6 december 2017

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

1

2017/18:FPM25 Förordning om fiskemöjligheter i Västerhavet 2018 KOM(2017) 645

MJU

Anmälan om granskningsrapport

2

RiR 2017:30 Riktade statsbidrag till skolan - nationella prioriteringar men lokala behov

UbU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

3

2017/18:49 Ändrade mediegrundlagar

KU

4

2017/18:51 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

CU

5

2017/18:59 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa propositioner
Motionstiden utgår den 19 januari 2018

KU

Skrivelse

6

2017/18:57 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 19 januari 2018

JuU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utrikesutskottets utlåtande

7

Utl. 2017/18:UU4 Kommissionens arbetsprogram 2018

10 res. (S, SD, MP, V, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

8

Bet. 2017/18:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

4 res. (M, SD, KD)

Försvarsutskottets betänkande

9

Bet. 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

14 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Ärende för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Kulturutskottets betänkande

10

Bet. 2017/18:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

5 res. (S, SD, MP, V, L)

Ärenden för debatt och avgörande

Justitieutskottets betänkande

11

Bet. 2017/18:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

54 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD,

-)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

12

Bet. 2017/18:UFöU3 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen

1 res. (SD, V)

Utrikesutskottets betänkande

13

Bet. 2017/18:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

17 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Näringsutskottets betänkande

14

Bet. 2017/18:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

1 res. (SD)

Konstitutionsutskottets betänkande

15

Bet. 2017/18:KU6 En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige

2 res. (V)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.