Onsdag den 6 februari 2019

Föredragningslista 2018/19:48

Föredragningslista

2018/19:48

Onsdagen den 6 februari 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Mikael Strandman (SD) som suppleant i konstitutionsutskottet

2

Jennie Nilsson (S) som ledamot i krigsdelegationen

Anmälan om kompletteringsval

3

Mikael Strandman (SD) som ledamot i konstitutionsutskottet

4

Per Söderlund (SD) som suppleant i konstitutionsutskottet

5

Helene Hellmark Knutsson (S) som ledamot i krigsdelegationen

6

Patrick Reslow (SD) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

7

RiR 2019:5 Bevara samlingarna – säkerhetsarbetet i de statliga centralmuseernas samlingsförvaltning

KrU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

8

2018/19:41 Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation, toppdomänlagen och radioutrustningslagen

TU

EU-dokument

9

COM(2019) 8 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet Mot ett mer effektivt och demokratiskt beslutsfattande inom EU:s skattepolitik

SkU

10

COM(2019) 38 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta vederbörlig hänsyn till det globala systemet för insamling av uppgifter om fartygs förbrukning av eldningsolja
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 2 april 2019

TU

11

COM(2019) 64 Förslag till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2019 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 29 mars 2019

FiU

Ärende för debatt

avgörs torsdagen den 14 februari

Reservationer

Finansutskottets betänkande

12

Bet. 2018/19:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017

1 res. (V)

_________________________