Onsdag den 6 maj 2020

Föredragningslista 2019/20:117

Föredragningslista

2019/20:117

Onsdagen den 6 maj 2020

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 15 april

Utökning av antalet suppleanter

2

Från 321 till 322 i konstitutionsutskottet

3

Från 319 till 320 i finansutskottet

4

Från 321 till 322 i skatteutskottet

5

Från 321 till 322 i justitieutskottet

6

Från 321 till 322 i utrikesutskottet

7

Från 320 till 321 i försvarsutskottet

8

Från 320 till 321 i socialförsäkringsutskottet

9

Från 321 till 322 i socialutskottet

10

Från 321 till 322 i utbildningsutskottet

11

Från 320 till 321 i trafikutskottet

12

Från 322 till 323 i miljö- och jordbruksutskottet

13

Från 321 till 322 i näringsutskottet

14

Från 320 till 321 i arbetsmarknadsutskottet

Val av extra suppleant

15

Emma Hult (MP) som suppleant i konstitutionsutskottet, finansutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet, utrikesutskottet, försvarsutskottet, socialförsäkringsutskottet, socialutskottet, utbildningsutskottet, trafikutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet och arbetsmarknadsutskottet

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:99 Vårändringsbudget för 2020

16

2019/20:3606 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

med anledning av prop. 2019/20:100 2020 års ekonomiska vårproposition

17

2019/20:3601 av Amineh Kakabaveh (-)

FiU

18

2019/20:3602 av Ulf Kristersson m.fl. (M)

FiU

19

2019/20:3603 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

FiU

20

2019/20:3604 av Ebba Busch m.fl. (KD)

FiU

21

2019/20:3605 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

FiU

EU-dokument

22

COM(2020) 183 Förslag till rådets förordning om tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmor i europabolag och europeiska kooperativa föreningar
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 25 juni 2020

CU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utbildningsutskottets betänkanden

23

Bet. 2019/20:UbU12 Lärare och elever

29 res. (M, SD, C, V, KD)

24

Bet. 2019/20:UbU16 Forskning

19 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

25

Bet. 2019/20:MJU15 Naturvård och biologisk mångfald

37 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

Ärenden för debatt och avgörande

Gemensam debatt bet. 2019/20:CU13, 2019/20:CU10 och 2019/20:CU16

Civilutskottets betänkanden

26

Bet. 2019/20:CU13 Fastighetsrätt

4 res. (M, SD, C, KD, L)

27

Bet. 2019/20:CU10 Bostadspolitik

1 res. (C)

28

Bet. 2019/20:CU16 Planering och byggande

1 res. (KD)

29

Bet. 2019/20:CU17 Familjerätt

12 res. (M, SD, C, V, KD, L)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

30

Bet. 2019/20:MJU13 Cirkulär ekonomi

19 res. (M, SD, C, V, KD, L)

31

Bet. 2019/20:MJU14 Kemikaliepolitik

9 res. (M, SD, V, KD)

Skatteutskottets betänkanden

32

Bet. 2019/20:SkU20 Inkomstskatt

35 res. (M, SD, C, V, KD, L)

33

Bet. 2019/20:SkU22 Punktskatt

29 res. (M, SD, C, V, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.