Onsdag den 7 mars 2018

Föredragningslista 2017/18:80

Föredragningslista

2017/18:80

Onsdagen den 7 mars 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet onsdagen den 14 februari

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

2

2017/18:388 av Penilla Gunther (KD)
Satellituppskjutning och rymdstrategi

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

3

2017/18:96 Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

SfU

4

2017/18:120 Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen

FiU

5

2017/18:121 Modernare adoptionsregler

CU

6

2017/18:122 EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden

TU

7

2017/18:123 Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering

JuU

8

2017/18:135 Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten

CU

9

2017/18:138 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

SoU

Skrivelse

10

2017/18:125 Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut

SfU

Redogörelse

11

2017/18:RJ1 Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds berättelse över fondens verksamhet och förvaltning under 2017

UbU

Motion

med anledning av framst. 2017/18:RS5 Några ändringar i riksdagsordningen

12

2017/18:3993 av Fredrik Eriksson och Jonas Millard (båda SD)

KU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Civilutskottets betänkande

13

Bet. 2017/18:CU9 Hyresrätt

28 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Socialutskottets betänkande

14

Bet. 2017/18:SoU18 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården

7 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

15

Bet. 2017/18:AU8 Arbetsmiljö och arbetstid

11 res. (S, SD, MP, C, V, L, KD)

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Kulturutskottets betänkande

16

Bet. 2017/18:KrU5 Kultur för alla

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

17

Bet. 2017/18:MJU11 Vattenvård

12 res. (M, SD, C, V, L, KD)

18

Bet. 2017/18:MJU12 Kemikaliepolitik

15 res. (SD, C, V, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

19

Bet. 2017/18:AU7 Integration

20 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Utbildningsutskottets betänkanden

20

Bet. 2017/18:UbU14 Gymnasieskolan

21 res. (M, SD, C, V, L, KD)

21

Bet. 2017/18:UbU15 Vuxenutbildning

21 res. (M, SD, C, V, L)

22

Bet. 2017/18:UbU12 En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor

1 res. (M, C, L, KD)


Gemensam debatt bet. 2017/18:MJU9 och 2017/18:MJU10

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

23

Bet. 2017/18:MJU9 Naturvård och områdesskydd

8 res. (SD, C, V, L, KD)

24

Bet. 2017/18:MJU10 Biologisk mångfald

8 res. (S, M, SD, MP, V, L, KD)

Justitieutskottets betänkande

25

Bet. 2017/18:JuU18 Unga lagöverträdare

21 res. (M, SD, C, V, L, KD, -)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.